Rozlišujeme medzi tromi domnienkami:

Otcovstvo manžela:

Je prvou vyvrátiteľnou právnou domnienkou, kedy sa predpokladá, že ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300 dní po jeho zániku alebo po jeho vyhlásení za neplatné, je otcom dieťaťa manžel matky.

Teda, ak sa matke narodí dieťa do 300 dní od rozvodu manželstva bude sa za otca dieťaťa považovať bývalý manžel matky.

POZOR!

Ak by sa matka znovu vydala, za otca dieťaťa by sa považoval jej nový – neskorší manžel.

Súhlasné vyhlásenie rodičov:

Je druhou vyvrátiteľnou právnou domnienkou. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené buď pred matričným úradom alebo priamo pred súdom.

Ak matka trpí napríklad duševnou poruchou jej osobná prítomnosť za splnenia zákonných podmienok pri vyhlásení potrebná nie je.

POZOR!

Súhlasným vyhlasením rodičov je možné upraviť otcovstvo k dieťaťu ešte aj pred jeho narodením. Stačí, ak sa rodičia dostavia na príslušný matričný úrad, kde spíšu zápisnicu a zo strany matričného úradu im bude predložené potvrdenie o otcovstve otca dieťaťa.

Rozhodnutie súdu o určení otcovstva:

Je treťou vyvrátiteľnou právnou domnienkou. Jedná sa o poslednú domnienku, ktorá sa uplatní v prípade, že nebolo možné postupovať v zmysle dvoch vyššie uvedených domnienok.

Podľa tejto domnienky sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorý sa s matkou dieťaťa intímne stýkal v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 dní a viac ako 300 dní a súčasne neexistujú závažné okolnosti, ktoré by jeho otcovstvo vylučovali. V tomto prípade je potrebné podať návrh na súd. Ten môže podať dieťa, matka alebo muž, ktorý si myslí, že je otcom dieťaťa.

Pripravíme pre Vás:

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Ako sa určuje otcovstvo dieťaťa?