Zákaz drobenia pozemkov k prevodu časti spoluvlastníckeho podielu

               Vlastníci spoluvlastníckych podielov na pozemkoch rôzne vyporiadavajú a zamieňajú spoluvlastnícke podiely, príp. tieto štiepia v záujme čo najmenšieho zmenšenia ich výmery pri predajoch a zámenách. 

                Tieto praktiky spoluvlastníkov často narážajú na zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy pod výmeru 3.000 m(pred novelou č. 257/2022 Z. z. zákaz drobenia pod 2.000 m2) a lesnej pôdy pod výmeru 5.000 m2

                Zákaz drobenia sa nevzťahuje na prípady, kedy sa spoluvlastnícky podiel zvyšuje iným podielom alebo jeho časťou, ak spoluvlastníctvo k prevádzanému podielu zanikne. V praxi vzniká častá situácia, keď spoluvlastník prevádza len časť jeho spoluvlastníckeho podielu na iného spoluvlastníka, avšak na pozemku ostáva zvyšná časť spoluvlastníckeho podielu. Najvyšší súd SR k týmto prípadom na jeseň 2022 judikoval, že takýto prevod spoluvlastníckeho podielu je v rozpore so zákazom drobenia pozemkov

Podľa názoru Najvyššieho súdu SR bolo cieľom zákonodarcu danými obmedzeniami eliminovať rozdrobenosť poľnohospodárskych pozemkov, a preto nie je možné pripustiť iný záver než ten, že spoluvlastnícky podiel prevodcu musí zaniknúť (respektíve prejsť na iného spoluvlastníka) ako celok, v dôsledku čoho sa vlastníctvo k dotknutému poľnohospodárskemu pozemku nebude ďalej drobiť, ale práve naopak sa scelí v dôsledku zmenšenia počtu spoluvlastníkov, čo je rovnako naplnením cieľa zákonodarcu. (viď. § 24 ods. 1 druhá veta zákona č. 180/1995 Z. z.)

Podľa spomínaného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR je bez právneho významu, že takým prevodom nedochádza k navýšeniu počtu spoluvlastníkov a ani k extrémnym zlomkovým vyjadreniam spoluvlastníckych podielov, resp. znormalizovaniu jestvujúcich podielov. Podľa názoru Najvyššieho súdu SR k drobeniu takto dôjde už jednoducho z dôvodu zmenšenia existujúceho spoluvlastníckeho podielu, ktorý by po rozdelení nedosahoval požadovaný rozsah výmery 2.000 m2, podľa novšieho zákona 3.000 m2, a preto by sa v takom prípade jednalo len o ďalšie drobenie pozemku. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, že sa v tomto konkrétnom prípade nejedná o extrémne zlomkové vyjadrenie spoluvlastníckeho podielu. Práve naopak, ak by bol prípustný iný výklad, nič nebránilo drobeniu poľnohospodárskych pozemkov medzi spoluvlastníkmi na nezmyselne malé spoluvlastnícke podiely, čo je celkom v rozpore so zákazom drobenia. Práve sceľovanie spoluvlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom je z logického hľadiska stavom, ktorý je nielenže v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z. žiadúci, pretože ním nie je len udržovaný status quo daný aktuálnou rozdrobenosťou pozemkov, ale je práve opakom ich ďalšieho nežiaduceho drobenia.

Služby, ktoré môžeme pre Vás poskytnúť: 

  • posúdenie možnosti prevodu pozemku v súlade so zákazom drobenia
  • posúdenie možností aplikácie výnimiek zo zákazu drobenia pozemkov
  • vypracovanie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo zámennej zmluvy 

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: +421 915 980 808 alebo e-mailovej adrese: kornhauser@ak-ak.sk.

Zákaz drobenia pozemkov k prevodu časti spoluvlastníckeho podielu
Scroll to top