civilné právo

How to get citizenship by descent

         Recent changes in the legislation of the Slovak Republic allow citizens of other states to acquire Slovak citizenship by descend more easily. To obtain Slovak citizenship this way you must not have previously been a citizen of the Slovak Republic, and at least one of your parents, grandparents, or great-grandparents must have been a […]

Chov zvierat v susedstve nad mieru primeranú pomerom

Už odjakživa sa na slovenskom vidieku chovajú zvieratá. Niekedy môže ísť len o hobby, či chov pre zdravý živnotný štýl alebo bioprodukty (napr. pre domáce vajíčka). Kde je hranica, kedy ide o dovolený chov pre vlastnú potrebu a kedy už chov presiahne určité hranice ?  V zásade to závisí od počtu chovaných zvierat. V prípade ak chov je v malom množstve pár […]

How to get national visa in Slovakia ?

A national visa can be granted: in relation to granting of residence in Slovakia, to a foreigner older 15 years of age who is accepted for language education ata language school for minimum of 25 hours weekly, it is necessary for the fulfilment of the Slovak Republic’s obligations pursuant to the international treaties; or in the interest of the Slovak republic How can I […]

Zákaz drobenia pozemkov k prevodu časti spoluvlastníckeho podielu

               Vlastníci spoluvlastníckych podielov na pozemkoch rôzne vyporiadavajú a zamieňajú spoluvlastnícke podiely, príp. tieto štiepia v záujme čo najmenšieho zmenšenia ich výmery pri predajoch a zámenách.                  Tieto praktiky spoluvlastníkov často narážajú na zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy pod výmeru 3.000 m2 (pred novelou č. 257/2022 Z. z. zákaz drobenia pod 2.000 m2) a lesnej pôdy pod výmeru 5.000 […]

10 Tipov – ako (ne)kúpiť kradnuté vozidlo

Uzatvorenie kúpnej zmluvy v režime Obchodného zákonníka V prípade, ž sa neskôr ukáže, že bolo vozidlo „kradnuté“, kúpna zmluva uzatvorená v režime Obchodného zákonníka môže poskytnúť kupujúcemu podstatne silnejšiu ochranu ako kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany by mali vedieť zdôvodniť prečo sa kúpna zmluva uzatvorila práve podľa Obchodného zákonníka, pričom ako dôvod nikdy nemôže byť to, […]

Vysporiadanie BSM – Nie vždy spravodlivo 50:50!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM“) si môžete vyporiadať viacerými spôsobmi, a to spravidla po jeho zániku. Situácie, kedy si je možné vyporiadať BSM počas trvania manželstva sme riešili v článku: https://www.ak-ak.sk/zrusenie-bsm-pocas-trvania-manzelstva/ . Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo zásady rovnosti podielov manželov, pričom len v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku určené odlišným spôsobom.  […]

Vydržanie nehnuteľnosti po novom len súdom

            Novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „zákon“) zásadne mení spôsob nadobudnutia vlastníctva  tzv. vydržaním. Po novom vydržanie už nebudú osvedčovať notári, ale výlučne súdy.             Vydržanie je v skratke spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam (stavby, pozemky). Základnou podmienkou pre úspešné vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nepretržitá držba (užívanie) predmetnej nehnuteľnosti po dobu najmenej 10 rokov […]

Spoločný majetok manželov – čo tam patrí a čo nepatrí?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) vzniká automaticky okamihom uzatvorenia manželstva a zaniká dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, odkedy majú manželia 3 roky na podanie žaloby o vyporiadanie BSM alebo na uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Právo bývalých manželov na vyporiadanie BSM je časovo limitované a ak manželia nestihnú zákonnú lehotu, nastáva fikcia, kedy hnuteľné veci si bývalý […]

ZRUŠENIE BSM POČAS TRVANIA MANŽELSTVA

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov („BSM“) vzniká uzatvorením manželstva a zahŕňa všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré ste spoločne ako manželia nadobudli za trvania manželstva a ktoré môžu byť predmetnom vlastníctva.  Do Vášho spoločného majetku manželov však nepatrí napríklad: Vec získaná dedičstvom alebo darom, Vec, ktorú má manžel vo svojom výlučnom vlastníctve a podľa svojej povahy slúžia […]

Ako mám správne napísať DAROVACIU ZMLUVU?

Darovacou zmluvou Vy ako darca bezplatne prenecháte alebo sľúbite prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. NAČO SI DAŤ POZOR? Darovaciu zmluva: Musí byť BEZODPLATNÁ. Musíte ju spísať DOBROVOĽNE.  Musíte presne vymedziť PREDMET DARU.  Musí mať PÍSOMNÚ FORMU, ak je predmetom daru nehnuteľnosť!  Musí mať PÍSOMNÚ FORMU, ak je predmetom daru hnuteľná […]

Prejsť na začiatok