Informatívny výsluch rodičov – čo znamená Cochemský model?

Viacerí klienti sa nás pýtajú, kedy a prečo je v ich právnej veci nariadený Informatívny výsluch rodičov ešte pred prvým pojednávaním? Od čoho sa to odvíja a či je to pre ich vec prospešné? 
Čo je cieľom informatívneho výsluchu rodičov?

Cieľom informatívneho výsluchu rodičov pred prvým pojednávaním (tzv. Cochemský model) je, aby sa rodičia dohodli na úprave výkonu rodičovských práv a povinností k ich maloletým deťom. Informatívny výsluch sa uskutočňuje vždy na miestne príslušnom súde za prítomnosti vyššieho súdneho úradníka, tzv. koordinátora pre rodinné záležitosti, ktorý je oboznámený s podaným návrhom vo veci samej a s vyjadreniami rodičov a počas daného stretnutia rodičov vedie k uzatvoreniu rodičovskej dohody.

Do Cochemského režimu sú zapojené len niektoré súdy na území Slovenskej republiky, napríklad v Bratislave sa zatiaľ jedná len o Okresný súd Bratislava II a Okresný súd Bratislava V.

I napriek tomu, že sa informatívny výsluch realizuje v pojednávacej miestnosti, tak je menej formálny ako samotné pojednávanie a umožňuje rodičom viesť vzájomný dialóg riadený treťou osobou. Cieľom informatívneho výsluchu je uľahčiť a zrýchliť konanie vo veci samej a dať rodičom priestor rozhodnúť o vlastnom dieťati vzájomnou dohodou.

Ako prebieha informatívny výsluch?

Informatívny výsluch sa koná v pojednávacej  miestnosti na  súde, kde si koordinátor pre Cochemský model vypočuje oboch rodičov, zistí ich názor na výchovu a starostlivosť o maloleté dieťa/ deti a tiež si spoločne odkomunikujú otázku hradenia výživného na maloleté dieťa/ deti. Informatívny výsluch predstavuje určitú formu riadeného rozhovoru medzi rodičmi, pričom koordinátor ich vzájomnú komunikáciu vedie, usmerňuje, dáva rodičom otázky, neproduktívnu komunikáciu ukončuje a smeruje problematiku na maloleté deti a v závere rodičom odprezentuje predbežný názor a záver z informatívneho výsluchu, s ktorým bude oboznámený zákonný sudca, prípadne takýto záver zašle rodičom mailovou formou. 

Rodičia majú možnosť na informatívnom výsluchu uzatvoriť rodičovskú dohodu, ktorá je následne predložená zákonnému sudcovi na schválenie. 

Aké sú výhody informatívneho výsluchu?

V prípade, že sa rodičia za účasti koordinátora pre Cochemský režim dohodnú na úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, resp. neskôr po informatívnom výsluchu na základe jeho odporúčaní dospejú k spoločnej dohode, tak celkový priebeh súdneho konania je jednoduchší a hospodárnejší a súčasne v praxi zákonný sudca vytýči termín pojednávania skôr, ako v prípade, že by sa rodičia nedohodli. Pojednávanie vo veci samej je kratšie, nie je potrebné uskutočniť hlbšie dokazovanie vo veci samej (napr. Nariadiť vypočutie maloletých detí, nariadiť znalecké dokazovanie, vypočuť svedkom či si napríklad žiadať výpisy z bankových účtov niektoré z rodičov). 

Rodičovská dohoda uzatvorená rodičmi či už priamo na Informatívnom výsluchu alebo neskôr za prítomnosti ich právnych zástupcov či výlučne medzi nimi samými musí byť vždy schválená súdom. 

V prípade, že sa rodičia nedohodnú, tak koordinátor pre Cochemský režim odporúči rodičom napríklad návštevu psychológa či mediátora a ďalej sa informuje u rodičov o priebehu „mimosúdnych rokovaní“ mailovou formou. 

Pripravíme pre Vás: 

  • spísanie rodičovskej dohody,
  • spísanie a podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
  • spísanie a podanie návrhu vo veci samej,
  • zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci. 

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.

Informatívny výsluch rodičov – čo znamená Cochemský model?
Scroll to top