rodinné právo

Informatívny výsluch rodičov – čo znamená Cochemský model?

Viacerí klienti sa nás pýtajú, kedy a prečo je v ich právnej veci nariadený Informatívny výsluch rodičov ešte pred prvým pojednávaním? Od čoho sa to odvíja a či je to pre ich vec prospešné?  Čo je cieľom informatívneho výsluchu rodičov? Cieľom informatívneho výsluchu rodičov pred prvým pojednávaním (tzv. Cochemský model) je, aby sa rodičia dohodli na úprave výkonu […]

Dovolenka s dieťaťom a súhlas druhého rodiča

Po rozvode manželstva alebo rozpade partnerského vzťahu vyvstávajú pri starostlivosti o maloleté dieťa medzi rodičmi viaceré otázky, kedy rodičia nevedia ako správne postupovať. Jednou z nich sú dovolenky s dieťaťom, resp. krátkodobé pobyty s dieťaťom v zahraničí. Potrebujete, preto vždy predchádzajúci súhlas druhého rodiča alebo sa tento nevyžaduje vôbec? Obaja rodičia sú zákonnými zástupcami maloletého […]

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin?

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred letnými prázdninami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu?  V prípade, že nemáte upravený styk / stretávanie sa s deťmi osobitne aj počas letných prázdnin a máte […]

Výživné pre nevydatú (slobodnú) matku

Vedeli ste, že otec dieťaťa, za ktorého matka nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 2 rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke v primeranej miere na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Kto si môže požiadať o takéto výživné?   Matka dieťaťa, ktorá dieťa […]

Pandemický rodičovský príspevok bol obnovený od 1.11.2020.

Od 1.11.2020 máte opäť nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok z dôvodu zhoršenia pandémie COVID-19.  Kto má na neho nárok? Oprávnená osoba, ktorej v čase trvania krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že  jeho dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo  šesť rokov veku, ak ide o dieťa sdlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo  ak ide o […]

Úprava styku s deťmi počas VIANOC! – žiadajte o ňu s predstihom.

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na styku s deťmi počas vianočných sviatkov? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred sviatkami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu? V prípade, že nemáte upravený styk s deťmi osobitne aj počas vianočných sviatkov, máte možnosť požiadať súd o nariadenie neodkladného opatrenia, […]

Vymáhanie výživného zo zahraničia

Obidvaja rodičia majú rovnakú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu a to bez ohľadu na to, či spolu žijú alebo nežijú v spoločnej domácnosti. Preto i rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti a nachádza sa v zahraničí, je povinný si riadne plniť svoju vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k dieťaťu. Pre úspešné vymáhanie výživného zo zahraničia je […]

NAHRADENIE SÚHLASU DRUHÉHO RODIČA

 Neviete sa dohodnúť na tom, kam pôjde Vaše dieťa do školy či škôlky? Chce druhý rodič s dieťaťom vycestovať do zahraničia a Vy s tým nesúhlasíte? Trvá druhý rodič na lekárskom zákroku dieťaťa, s ktorým sa nestotožňujete a máte za to, že pre dieťa nie je tým najlepším riešením? Požiadajte súd o vyjadrenie nestranného stanoviska a o nahradenie súhlasu druhého rodiča!  V bežných […]

Príspevok pri narodení dieťaťa

Čo je príspevok pri narodení dieťaťa?  Je to jednorazová štátna dávka, ktorú Vám poskytne štát pri narodení dieťaťa.  Mám nárok na príspevok aj ja?  Nárok na príspevok štát poskytuje priamo matke, ktorá si o jeho vyplatenie požiadala.  Žiadosť o priznanie príspevku však môže podať aj otec, a to za splnenia zákonom špecifikovaných výnimočných okolností. Aká je výška príspevku?  829,86- EUR – […]

Striedavá starostlivosť – čo je pri nej rozhodujúce?

Striedavá osobná starostlivosť je jednou z foriem úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, ktorú si môžete ako rodičia dobrovoľne dohodnúť v rodičovskej dohode, alebo ju môžete navrhnúť súdu v už prebiehajúcom súdnom konaní. Striedavá osobná starostlivosť (“SOS”) má svoje výhody aj nevýhody. Pri rozhodnutí o zverení dieťaťa do SOS je nevyhnutné zvážiť niekoľko súbežných faktorov, […]

Prejsť na začiatok