Chov zvierat v susedstve nad mieru primeranú pomerom

Už odjakživa sa na slovenskom vidieku chovajú zvieratá. Niekedy môže ísť len o hobby, či chov pre zdravý živnotný štýl alebo bioprodukty (napr. pre domáce vajíčka). Kde je hranica, kedy ide o dovolený chov pre vlastnú potrebu a kedy už chov presiahne určité hranice ? 

V zásade to závisí od počtu chovaných zvierat. V prípade ak chov je v malom množstve pár kusov, pre suseda to nemôže predstavovať žiadny negatívny vplyv. Ak sa však množstvo zvierat zvýši nad prípustnú hranicu (v príklade nižšie viď. 20 kusov hydiny – sliepok a k tomu primeraný počet kohútov), môže to spôsobovať nadmerné množstvo imisií, a teda nadmerný hluk a pach. 

Pojem „imisie“ vyplýva z ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v ktorom sa uvádza, že vlastník veci sa musí „zdržať všetkého, čo by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“  Sused by si mal počínať tak, aby iného suseda čo najmenej zaťažoval svojím chovom. 

    Krajský súd v Nitre rozhodoval o problematickom susedskom chove zvierat, pričom tu sú niektoré postrehy z jeho uznesenia:

        Krajský súd sa vyjadril k otázke prípustného počtu chovanej hydiny v susedstve, najmä aké množstvo je akceptovateľné. Bežným množstvom chovanej hydiny je do 10, maximálne 20 kusov hydiny (sliepok a k tomu primeraný počet kohútov). Ak pôjde o množstvo nad 30 kusov hydiny, treba takéto množstvo považovať za chov „väčšieho rozsahu a nie je potrebné rozlišovať účel chovu na domáci alebo komerčný“. Krajský súd v Nitre v tomto dôvodil: „Odvolací súd nemá ambíciu úplne presne vyhodnocovať množstvo chovanej hydiny, ktoré je primerané pomerom. Vyslovuje však, že bežným množstvom chovanej hydiny si predstavuje do 10, maximálne 20 kusov hydiny (sliepok a k tomu primeraný počet kohútov). Samozrejme, už vôbec nemožno bez ďalšieho na účely neodkladného opatrenia stanovovať primerané množstvo hydiny v miestnych a konkrétnych pomeroch bez ďalších zistení. Možno ale povedať, že množstvo hydiny nad 30 kusov by v očiach odvolacieho súdu predstavoval, v podmienkach dediny, chov „väčšieho rozsahu“ bez ohľadu na to, či išlo o chov pre domáce alebo komerčné potreby. Z toho by zároveň plynul amplifikovaný (znásobený, zosilnený) hluk, ktorý by za situácie nedostatočného tlmenia situačnými podmienkami bolo možné označiť za hluk nad mieru primeranú pomerom. To všetko za situácie primeranej rozlohy parciel, na ktorých je hydina chovaná. Z osvedčovania v tomto konaní nevyplynulo, že by sa rozmery pozemkov žalovaných zjavne z pohľadu veľkosti vymykali bežnej „dedinskej“ výmere pozemku v jeho dĺžke alebo (hlavne) šírke, čo má vplyv na vzdialenosť zdroja hluku.“

        Krajský súd teda pristúpil k posudzovaniu veci prakticky a zdôraznil potrebu zohľadniť nielen počet zvierat, ale aj nvyhnutnosť prihliadania na veľkosť parciel, na ktorých sa zvieratá chovajú s ohľadom na možnosť  vzniku nadmerných imisií. V predmetnom prípade sa súd zaoberal pozemkami s bežnou výmerou na vidieku, čo má vplyv na vzdialenosť zdroja hluku. V neposlednom rade treba prihliadnuť ja na druh zvierat v súvislosti s hlukom, ktorý môžu generovať. Problematické môže byť aj obťažovanie imisiami v podobe nežiadúcich pachov alebo kvapalinou – močovinou v prípade chovu ošípaných alebo hovädzieho dobytka.  

    Záverom uvádzame, že v prípade ak máte problém s nadmernými imisiami Vášho suseda, požiadajte o pomoc najskôr obec. Následne môžete podať návrh na súd, ktorým sa môžete dožadovať zdržania sa obťažujúceho konania. Súdu musíte preukázať, že množstvo imisií je nad mieru obvyklú pomerom. 

         Služby, ktoré Vám môžeme poskytnúť: 

  • posúdenie možnosti poskytnutia súdnej ochrany pri nadmerných imisiách
  • vypracovanie podnetu/žiadosti na obec
  • zastupovanie v konaní pred obcou
  • vypracovanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia v súdnom konaní
  • zastupovanie v súdnom konaní 

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: +421 915 980 808 alebo e-mailovej adrese: kornhauser@ak-ak.sk.

Chov zvierat v susedstve nad mieru primeranú pomerom
Scroll to top