Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin?

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred letnými prázdninami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu? 

V prípade, že nemáte upravený styk / stretávanie sa s deťmi osobitne aj počas letných prázdnin a máte obavu, že tento nebude realizovaný podľa Vášho želania alebo podľa vašich predchádzajúcich ústnych dohôd s druhým rodičom (prípadne vaša spoločná dohoda nebola dodatočne schválená súdom a už dnes viete, že ju druhý rodič nedodrží), máte možnosť požiadať súd o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým Vám upraví styk počas mesiaca júl a august. Súd o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhoduje v lehote do 30 – tich dní.

Letné prázdniny sú dovolenkovým obdobím, je to čas oddychu, zábavy, slnka, vody a výletov, kedy chce každý rodič stráviť čo najviac času so svojim dieťaťom. Nejde pritom len o záujem rodiča, ale hlavne o najlepší záujem samotného dieťaťa, ktoré potrebuje pre zdravý vývin prítomnosť oboch rodičov. Každé dieťa túži ísť v lete s ockom a maminkou k vode, kúpiť si zmrzlinu, hrať futbal, volejbal či iné hry a chodiť na rôzne výlety. Na základe uvedeného je v tomto smere rozhodovacia prax poručenských súdov jednotná a styk rodiča s maloletým dieťaťom počas letných prázdnin (v prípade, že oň ako oprávnený rodič požiadate) upravujú samostatným neodkladným opatrením.

Úprava styku počas letných prázdnin je spravidla širšia ako úpravstyku rodiča s dieťaťom počas bežného roka. Rozsah styku počas letných prázdnin je vymedzený presne určeným časovým obdobím zohľadňujúcim termíny školských prázdnin určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ako „MŠ SR“) a zverejnených na jeho webovom sídle, ktorý primárne odzrkadľuje súvislý voľný čas maloletého dieťaťa. 

Neodkladné opatrenie vo veci úpravy styku rodiča s deťmi počas letných prázdnin je možné nariadiť súbežne s aktuálne existujúcim neodkladným opatrením, ktorým máte upravený styk s deťmi počas bežného roka, prípadne počas napríklad vianočných sviatkov.

V priebehu mesiacov júl a august 2021 podľa oficiálne zverejnených informácii MŠ SR sú upravené letné prázdniny na čas od 1. júla 2021 do 1. septembra 2021. Teda, ak si v neodkladnom opatrení upravíte vzájomne styk napríklad až do 1. septembra 2021 obnoví sa vykonateľnosť neodkladného opatrenia upravujúceho styk rodiča s maloletým dieťaťom počas bežného roka až dňa 2. septembra 2021.

Častou otázkou je tiež to ako si môžete styk upraviť? Uvedené záleží od viacerých faktorov najmä od Vašich pracovných povinností a možností, od potrieb dieťaťa, od veku dieťaťa a od iných okolností toho, ktorého prejednávaného prípadu. Spravidla sa napríklad pri školopovinných deťoch určuje styk v dvojtýždňových intervaloch, aby si obaja rodičia vedeli vopred naplánovať s dieťaťom dovolenku a aby si súčasne vedeli prispôsobiť svoj pracovný harmonogram či výpomoc starých rodičov, ktorí sa tiež tešia na svoje vnúčatá. 

Pred podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vždy odporúčame rodičom najprv viesť mimosúdne rokovania, keďže práve rodičia vždy najlepšie vedia, čo je pre ich dieťa najlepšie a čo ich dieťa najviac potrebuje. Ak je uzatvorenie rodičovskej dohody nemožné a rodičia nedospejú k spoločnej dohode, tak sa posledným možným riešením javí byť podanie návrhu na miestne príslušný súd. 

Kde môžete návrh podať a čo má obsahovať? Návrh sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd v obvode, ktorého má dieťa bydlisko a kde sa aj reálne zdržiava. Návrh môžete podať buď osobne v podateľni súdu alebo ho môžete súdu doručiť elektronicky. V prípade, že sa rozhodnete návrh zaslať poštou urobte tak doporučene, aby ste mali potvrdenie o tom, že zásielka bola skutočne adresátovi doručená. Ak sa rozhodnete návrh doručiť na súd osobne, prineste si jedno vyhotovenie návrhu navyše a v podateľni súdu Vám na prednú stranu návrhu vyznačia deň a čas, kedy návrh prijali a tiež uvedú počet príloh, ktoré ste k návrhu priložili.

Návrh musí obsahovať: 

Označenie účastníkov konania (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátnu príslušnosť, prípadne aj mail a telefónne číslo), musíte dostatočne označiť čo žiadate od súdu, teda ako navrhujete upraviť stretávanie sa s dieťaťom počas prázdnin, návrh musíte súdu náležite zdôvodniť a na záver musíte návrh označiť dátumom a podpísať ho. K návrhu ako prílohu musíte priložiť rodný list dieťaťa, resp. Iné prílohy súvisiace s úpravou styku počas prázdnin. 

Ako bude súd postupovať? Súd môže doručiť Váš návrh na nariadenie neodkladného opatrenia druhému rodičovi na vyjadrenie sa, pričom spravidla rozhodne len na základe podaného návrhu a prípadne na základe obsahu pôvodného spisového materiálu, keďže je viazaný 30 – dňovou lehotou v rámci ktorej je povinný aj rozhodnúť. V konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súd nevytyčuje termín pojednávania, pričom súd o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhoduje formou UZNESENIA. Proti Uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať v lehote 15 – tich dní odo dňa jeho doručenia.  

Rozhodnutím súdu sa upravuje styk rodiča s dieťaťom počas letných prázdnin, pričom súd nie je viazaný návrhom rodiča, to znamená, že môže rozhodnúť aj odlišne. Napríklad, ak by si rodič žiadal upraviť styk s dieťaťom v čase od 1.7.2021 od 16.00 hod. do 1.8.2021 do 16.00 hod. a v čase od 15.8.2021 od 16.00 hod. do 1.9.2021 do 16.00 hod. a miestne príslušný súd by mal za to, že takýto široký styk počas letných prázdnin v prospech len  jedného rodiča nie je v záujme dieťaťa, môže rozhodnúť tak, že rodičovi prizná napríklad v mesiaci júl 2021 len dva týždne. 

V prípade, že ďalej nežijete v spoločnej domácnosti s deťmi a máte strach či Vám bude styk s deťmi počas letných prázdnin umožnený, požiadajte súd s dostatočným časovým predstihom o jeho úpravu. 

Je podanie návrhu spoplatnené? 

NIE. Je oslobodené od súdneho poplatku.

Pripravíme pre Vás: 

  • spísanie mimosúdnej dohody,
  • spísanie a podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
  • zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci. 

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin?
Scroll to top