Blog

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin?

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred letnými prázdninami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu?  V prípade, že nemáte upravený styk / stretávanie sa s deťmi osobitne aj počas letných prázdnin a máte […]

Vysporiadanie BSM – Nie vždy spravodlivo 50:50!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM“) si môžete vyporiadať viacerými spôsobmi, a to spravidla po jeho zániku. Situácie, kedy si je možné vyporiadať BSM počas trvania manželstva sme riešili v článku: https://www.ak-ak.sk/zrusenie-bsm-pocas-trvania-manzelstva/ . Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo zásady rovnosti podielov manželov, pričom len v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku určené odlišným spôsobom.  […]

8 gramov THC = 12,5 roka väzenia

            Slovenskom v posledných dňoch rezonuje správa o neprávoplatnom odsúdení 26 ročného Róberta Džunka, u ktorého sa malo nájsť cca 8 g marihuany, za čo mu Okresný súd v Košiciach uložil trest odňatia slobody 12,5 roka nepodmienečne.             Z medializovaných informácií vyplýva, že v konkrétnom prípade, ide o zločinnú recidívu, teda osoba už bola v minulosti právoplatne odsúdená za tento […]

Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?

            Mnohým motoristom, resp. prevádzkovateľom motorových vozidiel bol doručený rozkaz  o uložení pokuty za správny delikt spáchaný užívaním vymedzeného úseku cesty vozidlom bez splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky.1 Pokuta tak často nebola uložená vodičovi,  ale vlastníkovi vozidla, pretože prevádzkovateľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla ako držiteľ osvedčenia. Majiteľ vozidla tak musel platiť pokutu napr. za kamaráta, […]

Vydržanie nehnuteľnosti po novom len súdom

            Novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „zákon“) zásadne mení spôsob nadobudnutia vlastníctva  tzv. vydržaním. Po novom vydržanie už nebudú osvedčovať notári, ale výlučne súdy.             Vydržanie je v skratke spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam (stavby, pozemky). Základnou podmienkou pre úspešné vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nepretržitá držba (užívanie) predmetnej nehnuteľnosti po dobu najmenej 10 rokov […]

S exekúciou na krku zabudnite na spoločníctvo alebo konateľstvo!

            Od 01.10.2020 (novela zák. č. 390/2019 Z. z.) nemôže osoba, proti ktorej sa vedie exekúcia založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, nadobudnúť alebo previesť ako spoločník s.r.o. obchodný podiel alebo sa stať konateľom v s.r.o..             Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.             Spoločník v s.r.o. nemôže previesť svoj obchodný […]

Výživné pre nevydatú (slobodnú) matku

Vedeli ste, že otec dieťaťa, za ktorého matka nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 2 rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke v primeranej miere na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Kto si môže požiadať o takéto výživné?   Matka dieťaťa, ktorá dieťa […]

Pracovná zmluva + jej podstatné náležitosti

Viete, aké podstatné náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať?   Pracovná zmluva je upravená v ustanovení § 42 Zákonníka práce. Následné znenie § 43 ods. 1 Zákonníka práce uvádza, ktoré obsahové náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať.  Zamestnávateľ je povinný sa so zamestnancom dohodnúť na:             a) druhu práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma s tým, že pracovná zmluva musí obsahovať aj stručnú charakteristiku […]

Vyššia výmera dovolenky pre rodičov!

Dňa 4.2.2021 parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorou doplnil zmeny prijaté počas uplynulého roka a upresnil doterajšie nejasnosti pri nároku na vyššiu výmeru dovolenky pre rodičov. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1.3.2021. (Čaká sa ešte na podpis prezidentky SR.) Čo musíte splniť, aby ste mali nárok na viac dovolenky? Dnes je základná výmera dovolenky za kalendárny […]

Môže Vám zamestnávateľ nariadiť okamžité čerpanie dovolenky?

I napriek tomu, že podľa Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, nemôže Vám len kvôli obave z COVID-19 nariadiť čerpanie dovolenky z okamihu na okamih (zo dňa na deň). Okamžité čerpanie dovolenky, môže zamestnávateľ nariadiť len v prípade, že s tým zamestnanec súhlasí. Štandardne platí, že Vám musí zamestnávateľ oznámiť čerpanie dovolenky minimálne so 14- dňovým predstihom. Novelou […]

Pandemický rodičovský príspevok bol obnovený od 1.11.2020.

Od 1.11.2020 máte opäť nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok z dôvodu zhoršenia pandémie COVID-19.  Kto má na neho nárok? Oprávnená osoba, ktorej v čase trvania krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že  jeho dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo  šesť rokov veku, ak ide o dieťa sdlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo  ak ide o […]

Úprava styku s deťmi počas VIANOC! – žiadajte o ňu s predstihom.

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na styku s deťmi počas vianočných sviatkov? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred sviatkami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu? V prípade, že nemáte upravený styk s deťmi osobitne aj počas vianočných sviatkov, máte možnosť požiadať súd o nariadenie neodkladného opatrenia, […]

Spoločný majetok manželov – čo tam patrí a čo nepatrí?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) vzniká automaticky okamihom uzatvorenia manželstva a zaniká dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, odkedy majú manželia 3 roky na podanie žaloby o vyporiadanie BSM alebo na uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Právo bývalých manželov na vyporiadanie BSM je časovo limitované a ak manželia nestihnú zákonnú lehotu, nastáva fikcia, kedy hnuteľné veci si bývalý […]

Vymáhanie výživného zo zahraničia

Obidvaja rodičia majú rovnakú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu a to bez ohľadu na to, či spolu žijú alebo nežijú v spoločnej domácnosti. Preto i rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti a nachádza sa v zahraničí, je povinný si riadne plniť svoju vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k dieťaťu. Pre úspešné vymáhanie výživného zo zahraničia je […]

Kúpili ste zadĺženú firmu, čo s tým ?

V súčasnosti je trendový nákup tzv. ready-made „dph-áčkových“ spoločností alebo „shelf companies“. Kúpiť spoločnosť je pomerne jednoduché, nemožno však vylúčiť, že časom sa ukážu dlhy spoločnosti. Čo potom ? Najlepšia ochrana je vždy prevencia. Pred kúpou musíte preveriť, či je spoločnosť vedená ako dlžník v zoznamoch (sociálné a zdravotné positenie, DPH a pod.). Odporúčame zabezpečiť […]

Výsluch podozrivého/svedka

V prípade, že je osoba na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu vypočutá k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin a bude neskôr proti takto vypočutej osobe vznesené obvinenie, tento výsluch nemožno ďalej použiť v trestnom konaní. Ak bol totiž obvinený vypočutý ku skutku predtým, než bolo začaté trestné stíhanie pre tento skutok, po […]

NOVINKY v obchodnom registri, o ktorých musíte vedieť!

Od 1.10.2020 došlo k viacerým zmenám zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktoré zasiahli mnohé podnikateľské subjekty. Jedná sa o nasledovné zmeny:  ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA SO SÚDOM Od 1.10.2020 je možné podávať návrhy na zápis do obchodného registra výhradne v elektronickej podobe. Návrh sa podáva na príslušný registrový súd prostredníctvom elektronického formulára. K návrhu je potrebné priložiť prílohy tiež […]

ZRUŠENIE BSM POČAS TRVANIA MANŽELSTVA

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov („BSM“) vzniká uzatvorením manželstva a zahŕňa všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré ste spoločne ako manželia nadobudli za trvania manželstva a ktoré môžu byť predmetnom vlastníctva.  Do Vášho spoločného majetku manželov však nepatrí napríklad: Vec získaná dedičstvom alebo darom, Vec, ktorú má manžel vo svojom výlučnom vlastníctve a podľa svojej povahy slúžia […]

NAHRADENIE SÚHLASU DRUHÉHO RODIČA

 Neviete sa dohodnúť na tom, kam pôjde Vaše dieťa do školy či škôlky? Chce druhý rodič s dieťaťom vycestovať do zahraničia a Vy s tým nesúhlasíte? Trvá druhý rodič na lekárskom zákroku dieťaťa, s ktorým sa nestotožňujete a máte za to, že pre dieťa nie je tým najlepším riešením? Požiadajte súd o vyjadrenie nestranného stanoviska a o nahradenie súhlasu druhého rodiča!  V bežných […]

Scroll to top