Vysporiadanie BSM – Nie vždy spravodlivo 50:50!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM“) si môžete vyporiadať viacerými spôsobmi, a to spravidla po jeho zániku. Situácie, kedy si je možné vyporiadať BSM počas trvania manželstva sme riešili v článku: https://www.ak-ak.sk/zrusenie-bsm-pocas-trvania-manzelstva/ .

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo zásady rovnosti podielov manželov, pričom len v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku určené odlišným spôsobom. 

Akým spôsobom si môžete vyporiadať spoločný majetok manželov po jeho zániku?

  1. Dohodou o vyporiadaní BSM – Ak sa rozhodnete uzatvoriť Dohodu o vyporiadaní BSM, tak je na Vás ako na bývalých manželoch ako si spoločný majetok rozdelíte a nie je podmienkou, aby podiely boli rovnaké. To znamená, že sa môžete dohodnúť napríklad tak, že jeden z manželov z predaja spoločného majetku získa 70% a druhý manžel len 30%. 

2. Žalobou o vyporiadaní BSM – Tu už bude na posúdení a zhodnotení aj samotného súdu či je disparita (rozdielnosť) podielov pri vyporiadaní BSM odôvodnená, teda prečo by jeden z manželov mal získať vyšší vyporiadací podiel ako ten druhý,

3. Po 3 rokoch od zániku BSM dôjde k fikcii v zmysle § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka – „pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“ 

Z akých zásad sa vychádza pri vyporiadaní BSM? 

V zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka: Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“ 

Čo patrí a nepatrí do BSM sme riešili v článku: https://www.ak-ak.sk/spolocny-majetok-manzelov-co-tam-patri-a-co-nepatri/ .

Spoločný majetok manželov by sa teda mal v zásade vyporiadať rovnakým dielom patriacim každému z manželov. Takéto stanovisko zaujal napríklad aj Krajský súd v Trnave v Rozsudku, sp. zn. 24Co/212013: „Súdna prax odklon od princípu rovnosti podielov tzv. disparitu podielov označuje za postup výnimočný a preto je nutné vychádzať z toho, že parita podielov predstavuje východisko a disparita odklon od východiska parity podielov.“

Kedy prichádza do úvahy priznanie rozdielnych podielov bývalých manželov?

Napríklad, ak to odôvodňujú: 

  1. potreby maloletých detí bývalých manželov,
  2. okolnosti ako sa každý z manželov staral o rodinu,
  3. okolnosti ako sa každý z manželom zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí,
  4. isté negatívne skutočnosti v rámci trvania manželstva,
  5. či treba prihliadať aj na finančný vnos jedného z manželov z jeho oddeleného majetku do spoločného majetku manželov. 

Potreby maloletých detí

Pri vyporiadaní BSM je potrebné v prvom rade skúmať či veci, ktoré sú predmetom vyporiadania BSM patria manželom alebo priamo maloletým deťom. Ak by patrili maloletým deťom nemôžu byť súčasťou BSM. 

Na potreby maloletých detí je ďalej v konaní možné prihliadnuť takým spôsobom, že sa jednému z manželov (tomu, kto sa bude o dieťa v budúcnosti primárne starať) prikážu veci určené pre dieťa. Tu je potrebné odlišovať veci, ktoré slúžia dieťaťu len krátko a ich životnosť je obmedzená od vecí, ktoré budú slúžiť aj potrebe iných osôb. 

V ojedinelých prípadoch potreby maloletých detí môžu byť aj dôvodom rozdielneho priznania  podielov na spoločnom majetku. Ide o situácie, kedy sa napríklad jeden z manželov stará o zdravotne hendikepované dieťa alebo mu druhý manžel hradí len veľmi nízke výživné, ktoré nepokrýva potreby maloletých detí. 

Odlišnosti pričinenia sa každého z manželov na nadobudnutí a udržaní spoločného majetku

K tejto otázke súdna prax aktuálne zaujala stanovisko a teda, že väčšie zásluhy na nadobudnutí spoločného majetku zásadne nemožno bez ďalšieho priznať iba tomu manželovi, ktorý rozmnožil spoločný majetok väčším dielom vzhľadom na svoje schopnosti a možnosti než druhý manžel. Pri manželoch je potrebné skúmať aj to, kto sa staral o deti a kto sa staral o domácnosť. V praxi teda platí, že ak sa jeden rodič staral o deti a domácnosť nemožno znižovať jeho podiel na vyporiadavanom spoločnom majetku s tvrdením, že sa o nadobudnutie spoločného majetku nepričinil svojím zárobkom. 

Rozdielne určenie podielov by však mohlo byť odôvodnené, ak by ten z manželov, koho podiel na nadobúdaní a udržiavaní spoločných vecí, pri starostlivosti o deti a pri obstarávaní spoločnej domácnosti bol menší, nevyužíval svoje schopnosti a možnosti. Samotná okolnosť, že každý z manželov má iné predpoklady na výkon zárobkovej činnosti, bez ďalšieho k nerovnomernému určeniu podielov nevedie. Úvahu o rozdielnom určení podielov by ale mohlo založiť, ak by jeden z manželov nepracoval, hoci by pracovať mohol, a to najmä v prípadoch, keď sa práci vyhýbal. Viď.: R 70/1965.

Negatívne správanie sa jedného z manželov počas trvania manželstva

Súd prihliadne na také konanie jedného z manželov, ktoré sa v značnej miere prejavuje v majetkovej sfére BSM alebo má priamy nepriaznivý vplyv na rodinu. Jedným z príkladov je nadmerné zadlžovanie spoločného majetku len jedným z manželov alebo skutočnosť, že jeden z manželov sa počas trvania manželstva nemohol podieľať na starostlivosti o rodinu a spoločnú domácnosť z dôvodu svojho protiprávneho konania a následného uväznenia alebo preto, že bol dlhšiu dobu vo výkone trestu odňatia slobody. 

Pripomíname, že dôvody rozvodu manželstva, ako napríklad nevera, alkoholizmus, požívanie návykových látok a podobne nie sú dôvodom na priznanie vyššieho vyporiadacieho podielu. Dôvodom na priznanie vyššieho vyporiadacieho podielu by boli len v prípade, že by mali za následok bezprostredné zníženie majetkovej sféry manželov. 

Čo, ak dlhšie žijete oddelene? Môže to mať vplyv na priznanie rozdielnych podielov?

NIE. Na rozdielnosť podielov pri vyporiadaní BSM nemá vplyv ani tá skutočnosť, že ako manželia už spolu ďalej nežijete a nehospodárite. 

Pripravíme pre Vás: 

  • spísanie mimosúdnej Dohody o vyporiadaní BSM,
  • spísanie a prípravu Žalob o vyporiadaní BSM,
  • zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci. 

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.

Vysporiadanie BSM – Nie vždy spravodlivo 50:50!
Scroll to top