Blog

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin?

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred letnými prázdninami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu?  V prípade, že nemáte upravený styk / stretávanie sa s deťmi osobitne aj počas letných prázdnin a máte […]

Vysporiadanie BSM – Nie vždy spravodlivo 50:50!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM“) si môžete vyporiadať viacerými spôsobmi, a to spravidla po jeho zániku. Situácie, kedy si je možné vyporiadať BSM počas trvania manželstva sme riešili v článku: https://www.ak-ak.sk/zrusenie-bsm-pocas-trvania-manzelstva/ . Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo zásady rovnosti podielov manželov, pričom len v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku určené odlišným spôsobom.  […]

8 gramov THC = 12,5 roka väzenia

            Slovenskom v posledných dňoch rezonuje správa o neprávoplatnom odsúdení 26 ročného Róberta Džunka, u ktorého sa malo nájsť cca 8 g marihuany, za čo mu Okresný súd v Košiciach uložil trest odňatia slobody 12,5 roka nepodmienečne.             Z medializovaných informácií vyplýva, že v konkrétnom prípade, ide o zločinnú recidívu, teda osoba už bola v minulosti právoplatne odsúdená za tento […]

Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?

            Mnohým motoristom, resp. prevádzkovateľom motorových vozidiel bol doručený rozkaz  o uložení pokuty za správny delikt spáchaný užívaním vymedzeného úseku cesty vozidlom bez splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky.1 Pokuta tak často nebola uložená vodičovi,  ale vlastníkovi vozidla, pretože prevádzkovateľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla ako držiteľ osvedčenia. Majiteľ vozidla tak musel platiť pokutu napr. za kamaráta, […]

Vydržanie nehnuteľnosti po novom len súdom

            Novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „zákon“) zásadne mení spôsob nadobudnutia vlastníctva  tzv. vydržaním. Po novom vydržanie už nebudú osvedčovať notári, ale výlučne súdy.             Vydržanie je v skratke spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam (stavby, pozemky). Základnou podmienkou pre úspešné vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nepretržitá držba (užívanie) predmetnej nehnuteľnosti po dobu najmenej 10 rokov […]

S exekúciou na krku zabudnite na spoločníctvo alebo konateľstvo!

            Od 01.10.2020 (novela zák. č. 390/2019 Z. z.) nemôže osoba, proti ktorej sa vedie exekúcia založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, nadobudnúť alebo previesť ako spoločník s.r.o. obchodný podiel alebo sa stať konateľom v s.r.o..             Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.             Spoločník v s.r.o. nemôže previesť svoj obchodný […]

Výživné pre nevydatú (slobodnú) matku

Vedeli ste, že otec dieťaťa, za ktorého matka nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 2 rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke v primeranej miere na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Kto si môže požiadať o takéto výživné?   Matka dieťaťa, ktorá dieťa […]

Pracovná zmluva + jej podstatné náležitosti

Viete, aké podstatné náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať?   Pracovná zmluva je upravená v ustanovení § 42 Zákonníka práce. Následné znenie § 43 ods. 1 Zákonníka práce uvádza, ktoré obsahové náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať.  Zamestnávateľ je povinný sa so zamestnancom dohodnúť na:             a) druhu práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma s tým, že pracovná zmluva musí obsahovať aj stručnú charakteristiku […]

Vyššia výmera dovolenky pre rodičov!

Dňa 4.2.2021 parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorou doplnil zmeny prijaté počas uplynulého roka a upresnil doterajšie nejasnosti pri nároku na vyššiu výmeru dovolenky pre rodičov. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1.3.2021. (Čaká sa ešte na podpis prezidentky SR.) Čo musíte splniť, aby ste mali nárok na viac dovolenky? Dnes je základná výmera dovolenky za kalendárny […]

How to get citizenship by descent

         Recent changes in the legislation of the Slovak Republic allow citizens of other states to acquire Slovak citizenship by descend more easily. To obtain Slovak citizenship this way you must not have previously been a citizen of the Slovak Republic, and at least one of your parents, grandparents, or great-grandparents must have been a […]

Temporary residence permit for employment purpose

If foreigner is interested in working in Slovakia and he is not a European Union national, he should meet different conditions depending on the type of residence, type of work he wants to perform, length of stay and other factors. Temporary residence for the purpose of employment may be obtained for: Temporary residence for the […]

How to get temporary residence for executive director in Slovakia?

Temporary residence permit may be granted to an executive of a commercial company for the foreseen duration of business in maximum period of 3 years. Where to apply for temporary residence permit for executive director? When submitting the application at the diplomatic mission, the applicant will be interviewed for the purpose of a preliminary assessment […]

Chov zvierat v susedstve nad mieru primeranú pomerom

Už odjakživa sa na slovenskom vidieku chovajú zvieratá. Niekedy môže ísť len o hobby, či chov pre zdravý živnotný štýl alebo bioprodukty (napr. pre domáce vajíčka). Kde je hranica, kedy ide o dovolený chov pre vlastnú potrebu a kedy už chov presiahne určité hranice ?  V zásade to závisí od počtu chovaných zvierat. V prípade ak chov je v malom množstve pár […]

How to get national visa in Slovakia ?

A national visa can be granted: in relation to granting of residence in Slovakia, to a foreigner older 15 years of age who is accepted for language education ata language school for minimum of 25 hours weekly, it is necessary for the fulfilment of the Slovak Republic’s obligations pursuant to the international treaties; or in the interest of the Slovak republic How can I […]

How to get temporary residence for executive director in Slovakia?

Temporary residence permit may be granted to an executive of a commercial company for the foreseen duration of business in maximum period of 3 years.  Where to apply for temporary residence permit for executive director? At the diplomatic mission of the SR accredited to the country of the applicant’s citizenship; or   at diplomatic mission of the […]

Zákaz drobenia pozemkov k prevodu časti spoluvlastníckeho podielu

               Vlastníci spoluvlastníckych podielov na pozemkoch rôzne vyporiadavajú a zamieňajú spoluvlastnícke podiely, príp. tieto štiepia v záujme čo najmenšieho zmenšenia ich výmery pri predajoch a zámenách.                  Tieto praktiky spoluvlastníkov často narážajú na zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy pod výmeru 3.000 m2 (pred novelou č. 257/2022 Z. z. zákaz drobenia pod 2.000 m2) a lesnej pôdy pod výmeru 5.000 […]

Informatívny výsluch rodičov – čo znamená Cochemský model?

Viacerí klienti sa nás pýtajú, kedy a prečo je v ich právnej veci nariadený Informatívny výsluch rodičov ešte pred prvým pojednávaním? Od čoho sa to odvíja a či je to pre ich vec prospešné?  Čo je cieľom informatívneho výsluchu rodičov? Cieľom informatívneho výsluchu rodičov pred prvým pojednávaním (tzv. Cochemský model) je, aby sa rodičia dohodli na úprave výkonu […]

Prečo prokurátor musí podať obžalobu?

           Obvinený vždy považuje za nespravodlivé ak policajt alebo prokurátor neakceputujú jeho argumenty a napriek tomu, že sa považuje za nevinného a vykonali sa aj dôkazy osvedčujúce aj jeho nevinu, prokurátor podá obžalobu na súde a vec následne končí na hlavnom pojednávaní. Obvinený sa obhajcu často pýta ako je to možné, veď predsa vypovedali svedkovia na jeho prospech […]

Prejsť na začiatok