Nájomné a koronavírus – dočasná ochrana nájomcu „odkladom platieb nájomného“

Mnohí podnikatelia sa kvôli pandémii koronavírusu ocitli v neľahkej situácii, kedy aj napriek povinnému uzatvoreniu prevádzok a poklesu tržieb platia nájomné. Parlament v tomto podnikateľom čiastočne pomohol a schválil prvý tzv. „lex corona“, ktorým sa poskytla nájomcom dočasná ochrana pri neplatení nájomného v období od 01.04.2020 do 30.06.2020.

Kto je chránený? 

Každý nájomca bez ohľadu na to, či je predmetom nájmu byt alebo nebytový priestor. Chránené sú všetky druhy nájmov, napríklad: stavby zapísané aj nezapísané v katastri nehnuteľností, ako aj pozemky.

Aké sú podmienky ochrany? 

Podmienky sú: 

ad 1) Ako nájomca sa v čase od 1.4.2020 do 30.6.2020 dostanete do omeškania s platením nájomného vrátane iných úhrad spojených s platením nájomu, 

POZOR! 

Ak budete v omeškaní s platením nájomného alebo platbami s ním spojenými po 1.7.2020, má prenajímateľ možnosť Váš nájomný vzťah ukončiť, resp. na toto obdobie sa ochrana nájomcu už nevzťahuje. 

ad 2) Ako nájomca sa dostanete do omeškania s úhradou nájmu kvôli koronavírusu.

Ako nájomca ste povinný preukázať, že ste sa do omeškania dostali práve a kvôli pandémii koronavírusu. Dôvodom zapríčineným koronavírusom môže byť napríklad to, že bola Vaša prevádzka na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvorená.

Ako získam ochranu? 

O ochranu nežiadate, pretože tá Vám pri splnení podmienok prináleží priamo zo zákona.

Týka sa táto ochrana aj iných platieb ako nájomného? 

ÁNO. Chránené sú aj platby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako napríklad úhrada dodáviek vody, elektriny, plynu, platby za odpad a pod.. 

Ako a pred čím ma zákon chráni? 

Prenajímateľ s Vami nemôže jednostranne ukončiť nájomnú zmluvu do 31.12.2020 z dôvodu Vášho platobného omeškania s úhradou nájmu v období od 1.4.2020 do 30.6.2020.

Zanikne mi povinnosť zaplatiť nájomné? 

NIE. Predmetný zákon nájomcu nezbavuje povinnosti platiť nájomné, iba zakazuje prenajímateľovi jendostranné ukončenie nájomnej zmluvy, ak sa nájomca nezaplatil nájomné splatné od 1.4.2020 do 30.6.2020

Môže si prenajímateľ nárokovať úroky z omeškania? 

ÁNO. Právo prenajímateľa nárokovať si úroky z omeškania, zmluvnú pokutu či poplatok z omeškania prijatou novelou nie je dotknutý. 

Do kedy musím zaplatiť zameškané nájomné ? 

Prenajímateľ nemôže jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti do 31.12.2020. Ochrana nájomcu tak trvá do konca roka 2020, a preto je potrebné uhradiť zameškané nájomné najneskôr do 31.12.2020.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť  právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Nájomné a koronavírus – dočasná ochrana nájomcu „odkladom platieb nájomného“
Prejsť na začiatok