Prečo prokurátor musí podať obžalobu?

           Obvinený vždy považuje za nespravodlivé ak policajt alebo prokurátor neakceputujú jeho argumenty a napriek tomu, že sa považuje za nevinného a vykonali sa aj dôkazy osvedčujúce aj jeho nevinu, prokurátor podá obžalobu na súde a vec následne končí na hlavnom pojednávaní. Obvinený sa obhajcu často pýta ako je to možné, veď predsa vypovedali svedkovia na jeho prospech alebo tu boli iné dôkazy preukazujúce jeho nevinu. V dokazovaní sa bežne stáva, že jeden svedok potvrdí a druhý vyvráti skutočnosti na prospech alebo proti obvinenému. Následne tak vznikne skutková neistota o tom, či sa skutok stal tak alebo inak, resp. či sa vôbec stal. V prípade takej „neistoty“ prokurátor vždy podáva obžalobu.           

Vyšetrovateľ (resp. prokurátor) môže zastaviť trestné stíhanie len za predpokladu, že je celkom spoľahlivo a mimo akúkoľvek pochybnosť zistené, že stíhaný skutok nie je trestným činom. V prípadoch, v ktorých aj po vykonaní všetkých dostupných dôkazov trvajú pochybnosti o tejto otázke alebo do úvahy prichádza viacero verzií skutkových zistení a prichádza do úvahy rozhodnúť o nich alebo zvoliť len jednu z takých verzií na podklade posúdenia a hodnotenia dôkazov, je nevyhnutné, aby také rozhodnutie urobil súd a nie vyšetrovateľ alebo prokurátor. (viď. rozsudok Najvyššieho súd Slovenskej republiky R 3/2000)

            Ak teda sú o skutkových zisteniach a záveroch pochybnosti, policajt ani prokurátor by nemali ukončiť vyšetrovanie v prospech podozrivého, resp. obvineného. Prokurátor je povinný podať obžalobu na súd, pričom súd je povinný sa v rozhodnutí vysporiadať s takými pochybnosťami. Prokurátor sa riadi predovšetkým tzv. obžalovacou zásadou, podľa ktorej je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Obžalovacia zásada má v predsúdnom konaní prednosť pred tzv. zásadou in dubio pro reo (v pochybnostiach na prospech obvineného).

            V prípade, že potrebujete obhajcu v trestnom konaní alebo zastúpenie ako poškodený, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. +421 915 980 808 alebo e-mailovej adrese: kornhauser@ak-ak.sk. 

            Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne.

Prečo prokurátor musí podať obžalobu?
Prejsť na začiatok