10 Tipov – ako (ne)kúpiť kradnuté vozidlo

  1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy v režime Obchodného zákonníka

V prípade, ž sa neskôr ukáže, že bolo vozidlo „kradnuté“, kúpna zmluva uzatvorená v režime Obchodného zákonníka môže poskytnúť kupujúcemu podstatne silnejšiu ochranu ako kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany by mali vedieť zdôvodniť prečo sa kúpna zmluva uzatvorila práve podľa Obchodného zákonníka, pričom ako dôvod nikdy nemôže byť to, že kupujúci chcel len zlepšiť svoje postavenie v prípade, že by sa neskôr ukázalo, že vozidlo bolo odcudzené. Toto by naopak mohlo poškodiť dobromyseľnosť kupujúceho v tom, že vozidlo je bezvadné, teda že už v čase kúpy vedel, že by mohlo byť kradnuté.     

2. Preverenie vozidla u odborníka

V súčasnosti existujú špecializované firmy, ktoré sa venujú preverovaniu vozidiel a okrem dostupných evidencií a zoznamov často dokážu preveriť možné chemické a mechanické úpravy tzv. VIN čísla („Vehicle identification Number“), nájazd kilometrov, škodové udalosti, leasingy, exekúcie, záložné právo, históriu vlastníkov, a pod.. Z preverenia žiadajte potvrdený výstup – informáciu, ktorej elektronickú alebo papierovú podobu starostlivo uchovajte a zároveň priložte ku kúpnej zmluve ako prílohu. Vyberajte overené a dôveryhodné spoločnosti. 

3. Identifikácia predávajúceho

Vždy žiadajte predávajúceho, aby sa stotožnil a preverte, či je vlastníkom vozidla, resp. či je oprávnený vozidlo predať. Pri právnických osobách kontrolujte, či osoba je štatutárom, resp. žiadajte splnomocnenie (odporúčame s úradne osvedčeným podpisom). Výpis z ORSR dostanete na bežnej pošte, min. skontrolujte zápis podľa obchodného registra (ww.orsr.sk).  

4. Obhliadka vozidla

Vozidlo vždy osobne prehliadnite, resp. odporúčame urobiť obhliadku v dôveryhodnom servise, najmä preveriť VIN číslo na vozidle, pričom v tomto odporúčame preveriť VIN číslo nielen na mechanickej časti vozidla ale aj v palubnom počítači, kde býva často softwarovo zaznamenané.   

5. História vlastníkov

Minimálne preverte nadobudnutie vozidla súčasným vlastníkom. V prípade, že vozidlo predáva firma (alebo predchádzajúcim vlastníkom bola firma), pokúste sa preveriť túto spoločnosť napr. prostredníctvom webu www.finstat.sk Nedoplatky na daniach, zdravotnom alebo sociálnom poistení a ekonomická nečinnosť nikdy neveštia nič dobré.

6. Odovzdanie vozidla

Vždy dbajte, aby ste vozidlo pri kúpe prevzali a odišli s ním.

7. Zaistenie vozidla políciou

V prípade, že bude Vaše vozidlo zaistené políciou ako vec dôležitá pre trestné konanie, nečakajte, buďte aktívni, najmä sa priebežne informujte, či už boli s vozidlo urobené potrebné úkony a žiadajte o jeho vrátenie. V tomto podľa možností odporúčame postupovať aj súdnou cestou. 

8. Kúpna zmluva

V kúpnej zmluve sa snažte stručne a jadrne zachytiť celý priebeh kúpy, napr.: overenie totožnosti predávajúceho, overenie vozidla (VIN, história),  ako ste postupovali, čo ste zistili, a pod.. Zmluvu odporúčame nechať vypracovať advokátovi.   

9. Prílohy – Prílohy – Prílohy

Ku kúpnej zmluve pripojte čo najviac príloh, ktoré boli dostupné  v čase kúpy. Môže ísť najmä o kópiu technického preukazu, overenie vozidla na rôznych web stránkach alebo u expertov.

10. Príliš nízka cena

Príliš nízka cena vždy evokuje pochybnosti, preto zvýšte pozornosť a ak sa rozhodnete vozidlo aj tak kúpiť dôsledne dbajte na všetky predchádzajúce body.

            Všetky uvedené tipy sa Vám môžu zdať bizarné a zbytočné, avšak v budúcnosti v prípadnom súdnom konaní o určenie vlastníctva k vozidlu s okradnutým vlastníkom alebo poisťovňou môžu zaručiť Váš úspech. Právo patrí bdelým a šťastie praje pripraveným, pričom v čase zaistenia vozidla políciou už býva zväčša neskoro. V praxi sa totiž právna ochrana vlastníctva zväčša poskytne práve okradnutému vlastníkovi. 

            V prípade, že potrebujete asistenciu pri kúpe vozidla alebo vypracovanie kúpnej zmluvy, neváhajte nás požiadať o právnu pomoc. Želáme veľa zdaru pri kúpe vozidla a bezpečných kilometrov na cestách.  

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.

10 Tipov – ako (ne)kúpiť kradnuté vozidlo
Prejsť na začiatok