Desatoro kolobežkára

Aká je najvyššia dovolená rýchlosť kolobežky ? Potrebujem na kolobežku vodičák ?  Môžem si na kolobežke vypiť ? Desať najpodstatnejších vecí Vám prezradíme v tomto článku.

  1. Osoba vedúca elektrokolobežku sa považuje za vodiča (ak ju tlačí, je chodca)

Vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo. Vozidlom sa rozumie aj nemotorové vozidlo. Nemotorovým vozidlom sa rozumie kolobežka s pomocným motorčekom. Kolobežkár na kolobežke s pomocným motorčekom je vodičom, ak však tlačí kolobežku s pomocným motorčekom, je chodcom.

2. „Maximálka“ pre kolobežky na chodníku je cca. 4-5 km/h

Zrejme najpodstatnejšie pravidlo. Vodič kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Priemerná rýchlosť chôdze je 4-5 km/h.

3. Deti do 15 rokov (vrátane) nemôžu ísť s elektrokolobežkou na cestu.   

Kolobežku s pomocným motorčekom smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.

4. Na kolobežke môže jazdiť max. 1 osoba – vodič.

Na jednomiestnej kolobežke nie je dovolená jazda viacerým osobám.

5. Kolobežkár na chodníku nesmie ohroziť ani obmedziť chodcov.

Vodič kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení  nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník.

6. Kolobežkár na cyklochodníku nesmie ohroziť ani obmedziť cyklistov.

Vodič kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov. Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolobežke, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

7. Kolobežkári môžu jazdiť po ceste len jeden za druhým

Vodiči kolobežky s pomocným motorčekom smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na kolobežke sa môžu pohybovať len v rade za sebou.

8. Kolobežkári jazdia vždy vpravo.

Vodič kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka.

9. Kolobežkár nesmie telefonovať, viesť psa, iné zviera alebo viezť nedovolený náklad.

Vodič nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj, viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

10. Tolerancia do 0,5 promile v obci a na cestičke pre cyklistov

Vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre vodiča kolobežky s pomocným motorčekom v obci a vodiča kolobežky s pomocným motorčekom jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou.

            Z uvedených pravidiel sa ako najdôležitejšie javí dodržanie najvyššej dovolenej rýchlosti na chodníku, ktorou je rýchlosť chôdze, teda 4-5 km/h. Väčšina kolobežiek dokáže ľahko štvornásobne prekročiť túto rýchlosť a na krátkej vzdialenosti dosiahnu rýchlosť 20 km/h a viac (lepšia elektrokolobežka dosiahne 35 km/h, extrémy sú aj 160 km/h). Ak tieto hodnoty prenesieme do automobilovej analógie, môžete si predstaviť že auto sa pohybuje obcou štvornásobne vyššou rýchlosťou než je dovolená (4 x 50 km/h = 200 km/h). Kolobežka sa pritom pohybuje v bezprostrednej blízkosti chodcov, často nedisponuje dostatočne účinnými brzdami a ani neabsolvuje povinné technické kontroly. Zrážka s chodcom môže skončiť aj smrťou alebo vážnou ujmou na zdraví (v praxi sú aktuálne mnohé prípady), najmä ak účastníkom takej nehody je dieťa.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.   

Desatoro kolobežkára
Prejsť na začiatok