Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?

            Mnohým motoristom, resp. prevádzkovateľom motorových vozidiel bol doručený rozkaz  o uložení pokuty za správny delikt spáchaný užívaním vymedzeného úseku cesty vozidlom bez splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky.1 Pokuta tak často nebola uložená vodičovi,  ale vlastníkovi vozidla, pretože prevádzkovateľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla ako držiteľ osvedčenia. Majiteľ vozidla tak musel platiť pokutu napr. za kamaráta, ktorému auto len požičal.  

Mnoho prevádzkovateľov napadlo tieto rozhodnutia odporom s tým, že identifikovali vodiča, ktorý takto bez úhrady viedol motorové vozidlo na spoplatnenom úseku cesty, pričom túto skutočnosť aj preukázali.

Okresný úrad následne rozhodol o odpore tak, že ho odmietol z dôvodu, že neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, listinné dôkazy, ktoré by odôvodňovali ďalšie konanie, resp. zastavenie konania.2 Takéto rozhodnutie je podľa nášho názoru nezákonné, pričom v zastúpení mnohých našich klientov sme napádali takéto rozhodnutia správnou žalobou na krajskom súde. 

K tejto téme rozhodol čerstvo Rozsudkom Krajský súd v Žiline, sp. zn.: 30S/94/2020, zo dňa 23.02.2021,3 pričom rozhodnutie okresného úradu o odmietnutí odporu zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. V odôvodnení predmetného rozsudku Krajský súd v Žiline konštatuje, že takýto postup správneho orgánu nemá oporu v zákone a odmietnutie odporu nebolo na mieste, pričom žalovaný bol povinný preskúmať dôvody uvedené v odpore a vo veci meritórne rozhodnúť.Z odôvodnenia vyberáme podstatné časti:

„V danom prípade bol odpor proti rozkazu podaný v zákonnej lehote, oprávnenou osobou, jeho odôvodnenie bolo síce stručné, ale bezpochyby obsahovalo nesúhlas žalobcu s uložením povinnosti zaplatiť pokutu. Podľa názoru správneho súdu odpor podaný žalobcom obsahuje s poukazom na ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. dostatočne jasné a zrozumiteľné odôvodnenie, z ktorého vyplýva jednoznačný záver o nesúhlase žalobcu s pokutou uloženou mu rozkazom žalovaného. Žalobca v odpore explicitne označil a predložil dôkaz na preukázanie svojho tvrdenia, že označené motorové vozidlo v čase spáchania stíhaného správneho deliktu viedla súkromná fyzická osoba. Takýto odpor nemožno považovať za odpor bez odôvodnenia vo veci samej. Skutočnosť, či dôvody uvádzané podávateľom odporu sú dôvodom pre to, aby bol v konečnom dôsledku zbavený svojej deliktuálnej zodpovednosti za správny delikt, musia byť posudzované v pokračujúcom administratívnom konaní a nedostatok ich právnej relevancie z hľadiska ich spôsobilosti privodiť pre podávateľa odporu priaznivejší (ním požadovaný) výsledok administratívneho konania nemožno považovať za taký nedostatok z hľadiska obsahových náležitostí odporu, pre ktoré by ho mal a mohol žalovaný v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2013 Z. z. odmietnuť z dôvodu, že neobsahuje predpísané náležitosti.

. . .

            Pokiaľ žalobca tieto rozhodujúce skutočnosti v odôvodnení včas podaného odporu obsiahol, pričom k odporu súčasne pripojil listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva a vzťahujúce sa k daným skutkovým tvrdeniam (čestné prehlásenie), správnemu orgánu neprináležalo rozhodnúť o podanom odpore podľa citovaného ust. § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2013 Z.z. a meritórne sa zaoberať relevanciou argumentácie žalobcu v podanom odpore, resp. presvedčivosťou priložených dôkazov, ale správny orgán mal pokračovať v zmysle citovaného ust. § 13 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení účinnom v čase rozhodovania správneho orgánu v správnom konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. 

. . .

            V nadväznosti na uvedené správny súd konštatuje, že postup správneho orgánu, ktorý zaoberajúc sa právnou relevanciou obrany žalobcu prezentovanou v ním podanom odpore, vyústil do záveru, že podaný odpor nemá zákonom predpísané náležitosti, nemá žiadnu oporu v zákone.

. . .

            Z vyššie uvedených dôvodov teda nebol na mieste procesný postup odmietnutie odporu tak ako to vykonal žalovaný vo svojom rozhodnutí, pričom žalovaný bol povinný preskúmať dôvody uvedené v odpore a vo veci meritórne rozhodnúť.

            Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Ak ste našli nedostatok v článku, príp. máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

1 v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z. z.

2 v zmysle ust. § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2013 Z. z.

Rozsudok v čase zverejnenia článku nie je právoplatný.

Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?
Prejsť na začiatok