Vydržanie nehnuteľnosti po novom len súdom

            Novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „zákon“) zásadne mení spôsob nadobudnutia vlastníctva  tzv. vydržaním. Po novom vydržanie už nebudú osvedčovať notári, ale výlučne súdy.

            Vydržanie je v skratke spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam (stavby, pozemky). Základnou podmienkou pre úspešné vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nepretržitá držba (užívanie) predmetnej nehnuteľnosti po dobu najmenej 10 rokov a zároveň dobromyseľná držba veci, čo znamená, že so zreteľom na všetky okolnosti musí byť držiteľ dobromyseľný v tom, že mu vec patrí.

            Od 01.05.2021 nadobudne účinnosť novela zákona, ktorá zavádza úplne nový systém potvrdenia vydržania. Doteraz bolo vydržanie osvedčované len notárom. Následne mohol nový vlastník osvedčené vyhlásenie o vydržaní predložiť katastru nehnuteľností, ktorý nadobudnutie vlastníctva novým vlastníkom zapísal. V praxi sa tak mohlo stať, že osvedčením vyhlásenia o vydržaní nadobudol nový vlastník vec bez vedomosti pôvodného vlastníka. Novelou zákona bolo rozhodnuté, že o vydržaní nehnuteľnosti bude vždy rozhodovať súd. 

Tzv. konanie o potvrdení vydržania súdom bude začínať vždy na návrh tej osoby, ktorá tvrdí, že vydržaním nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Súd prizná postavenie účastníkov konania osobám, ktoré majú k predmetnej nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo. Účastníkom konania môžu byť takisto správca lesného pozemku (LESY SR, š.p.) a Slovenský pozemkový fond (SPF). Súd posúdi návrh na potvrdenie o vydržaní a pokiaľ tento návrh všetky náležitosti spĺňa, vydá vyzývacie uznesenie, v ktorom vyzve vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva, aby uplatnili svoje námietky k vydržaniu. Dotknuté osoby musia podať námietky včas (v určenej lehote) a musia odôvodniť prečo si myslia, že nedošlo k nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním, príp. uviesť iné dôvody pre ktoré by súd nemal potvrdiť vydržanie. Súd námietky dotknutých osôb posúdi a rozhodne o potvrdení alebo nepotvrdení vydržania. Proti rozhodnutiu o potvrdení alebo nepotvrdení vydržania sa možno odvolať.

Vzhľadom k tomu, že sa proces potvrdenia vydržania oproti predchádzajúcej právnej úprave značne skomplikuje, neváhajte nás kontaktovať s Vašimi otázkami o vydržaní, príp. so žiadosťami o právne zastúpenie v takom konaní.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Vydržanie nehnuteľnosti po novom len súdom
Prejsť na začiatok