DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV – týka sa aj mňa?

Parlament dňa 22.4.2020 schválil novelu zákona, ktorej predmetom je i poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov.

Kto môže žiadať o ochranu?

Každý podnikateľ – FO i PO, ktorý:

 1. má sídlo na území SR,
 2. má oprávnenie na podnikanie spred dňa 12.3.2020,
 3. nie je v úpadku ku dňu 12.3.2020  (t.j. nie je platobne neschopný alebo predlžený).

POZOR! Novela sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí boli v úpadku pred 12.3.2020 a na vymenované subjekty – napr. banky, poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti a poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Aký zmysel má pre mňa (ako podnikateľa) dočasná ochrana?

 • Počas tejto doby sa PRERUŠUJE KONANIE NA VYHLÁSENIE KONKURZU NA VÁŠ MAJETOK, ak bol návrh veriteľa podaný po 12.3.2020.
 • Počas tejto doby sa EXEKUČNÉ KONANIE začaté voči Vám po 12.3.2020 pre uspokojenie nároku z Vašej podnikateľskej činnosti, prerušuje.
 • Počas tejto doby NEMOŽNO voči Vám začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec alebo právo patriace k podniku.
 • Počas tejto doby NIE STE POVINNÝ PODAŤ NÁVRH NA VYHLÁSENIE KONKURZU NA VÁŠ MAJETOK.
 • Počas tejto doby Vám NEMOŽNO VYPOVEDAŤ ZMLUVU, resp. odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Vami. 
 • Počas tejto doby sa PRERUŠUJÚ lehoty na uplatnenie práva voči Vám.

Ako si môžem požiadať o ochranu? 

O ochranu môžete požiadať prostredníctvom žiadosti zverejnenej na stránke MSSR. 

POZOR! Žiadosť musí byť podaná na predpísanom formulári, inak sa na ňu prihliadať nebude. 

Kam mám žiadosť podať? 

Žiadosť treba podať na príslušný súd, ktorým bude:

 • Okresný súd Trnava, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v trnavskom alebo bratislavskom kraji,
 • Okresný súd Žilina, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v žilinskom alebo trnavskom kraji,
 • Okresný súd Banská Bystrica, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v banskobystrickom alebo nitrianskom kraji,
 • Okresný súd Prešov, ak sídlo, resp. miesto podnikania je v prešovskom alebo košickom kraji.

POZOR! Ak žiadosť podáte na nesprávny súd, na takúto žiadosť súd nebude prihliadať.

Ako mám žiadosť podať?

Ak ste PO musíte podať žiadosť elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť autorizovaná.

Ak ste FO môžete žiadosť podať buď elektronicky, osobne alebo poštou. Podpis na žiadosti nie je potrebné úradne overiť, ale je potrebné pripojiť kópiu občianskeho preukazu.

Ak by žiadosť za Vás podal splnomocnený zástupca – vyžaduje sa overený podpis na splnomocnení. 

Čo musí obsahovať žiadosť o ochranu podnikateľa?

 1. označenie súdu, ktorému je určená,
 2. označenie žiadateľa. Pri FO (meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo) a pri PO (obchodné meno, sídlo a IČO),
 3. Označenie mailovej adresy žiadateľa, ak ide o FO, ktorá nemá zriadenú elektronickú schránku,
 4. vyhlásenie, že údaje v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa tohto zákona,
 5. dátum podania žiadosti,
 6. podpis žiadateľa.

Vzniknú mi dočasnou ochranou i povinnosti?

ÁNO. Ste povinný:

 1. vynaložiť úprimnú snahu, aby Vaši veritelia boli uspokojení v čo najväčšom rozsahu. 
 2. uprednostniť záujmy veriteľov pred Vašimi vlastnými, 
 3. do skončenia dočasnej ochrany nemôžete rozdeliť zisk,
 4. záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním podniku, ktoré Vám vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, tzv. „nové dlhy“ uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami, tzv. „starými dlhmi“.

Ako zistím, že mi bola poskytnutá ochrana?

Súd Vám vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany a zároveň zverejní túto informáciu v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa poskyuje odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia informácie v Obchodnom vestníku a Vy budete označený ako „podnikateľ pod dočasnou ochranou“.

Dokedy mi bude poskytnutá ochrana?

Ochrana by mala podľa súčasnej právnej úpravy zaniknúť: 

 1. dňom 1.10.2020 (vláda však môže túto dobu predĺžiť až do 31.12.2020),
 2. ak požiadate o ukončenie dočasnej ochrany,
 3. ak súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany.

Kedy mi môže súd zrušiť ochranu? 

 1. Ak neboli splnené predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany (napr. dodatočne sa zistí, že ste neviedli riadne účtovníctvo),
 2. Ak u Vás zanikli predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany,
 3. Ak ste porušili povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

  Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV – týka sa aj mňa?
Prejsť na začiatok