ZRUŠILI MI DOVOLENKU – POZOR parlament prijal novelu zákona!

Dňa 20.5.2020 parlament prijal novelu zákona o zájazdoch, ktorá rieši situáciu medzi cestovnými kanceláriami a cestujúcimi.

Akého zájazdu sa novela zákona týka?

Akéhokoľvek zájazdu, ktorý nie je možné realizovať z dôvodu pandémie koronavírusu v cieľovej destinácii, v krajine, ktorou prechádzame alebo priamo na území Slovenska. 

Ako má postupovať cestovná kancelária? 

Cestovná kancelária Vám v zmysle novo prijatej novely zákona o zájazdoch môže ponúknuť: 

Ad 1) náhradný zájazd – teda iný zájazd, ako ten ktorý ste si objednali s tým, že rozdiel v cene zájazdu buď doplatíte Vy alebo Vám prevyšujúce peniaze vráti priamo cestovná kancelária. So zmenou zájazdu musíte súhlasiť.

Ad 2) ak nesúhlasíte so zmenou zájazdu – cestovná kancelária by Vám mala zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Oznámenie o náhradnom zájazde musí obsahovať informáciu:

  • o tom, aká suma bola doposiaľ za zájazd uhradená
  • základné znaky služieb cestovného ruchu (cieľová destinácia, dátum začiatku zájazdu, dĺžka pobytu či program), ktoré boli po dohode s cestujúcim zmenené,
  • O práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18.

Kedy môžem odmietnuť náhradný zájazd? 

Do 14-tich dní odo dňa, kedy Vám bolo doručené oznámenie o poskytnutí náhradného zájazdu, ak:

  • Sa Vaša ekonomická situácia zmenila z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa koronavírusu, 
  • Ste prišli  o zamestnanie v dôsledku koronavírusu, 
  • Ste SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti,
  • Ste osamelý rodič a ste poberateľom pandemického ošetrovného,
  • Ste tehotná a nebudete môcť z objektívnych dôvodov cestovať v čase do 31. 8. 2021,
  • Ste osoba staršia ako 65 rokov.

Za zrušenie zájazdu v týchto prípadoch neplatíte žiaden storno poplatok a ani nie ste povinný uhradiť  žiadne odstupné.

Čo, ak sme viacčlenná rodina a výnimku spĺňa len jeden z nás? 

V takomto prípade bude mať len jeden z Vás možnosť odmietnuť náhradný zájazd a zvyšná časť rodiny dostane možnosť využiť náhradný zájazd. 

Dokedy mi bude poskytnutý náhradný zájazd? 

Cestovná kancelária sa s Vami musí dohdonúť na náhradnom zájazde do konca augusta 2021. Ak sa na náhradnom zájazde nedohodnete do tohto času, tak bude platiť nevyvrátiteľná domnienka, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a cestovná kancelária je Vám povinná vrátiť všetky platby, ktoré od Vás prijala.

Vy ako cestujúci nemusíte nič dodatočne preukazovať, dôležité je len to, že lehota na uzatvorenie náhradného zájazdu uplynula a medzi Vami a cestovnou kanceláriou neexistuje žiadna dohoda o náhradnom termíne. 

Čo v prípade, že som odstúpil od zmluvy s cestovnou kanceláriou? 

V takomto prípade platí, že pôvodná zmluva o zájazde ďalej trvá. Výnimkou je len situácia, ak Vám cestovná kancelária už vrátila všetky platby zaplatené na základe zmluvy o zájazde – vtedy sa na Vás zákon nevzťahuje. Ak Vám platby zatiaľ nevrátila bude sa postupovať podľa vyššie uvedených pravidiel.

Čo, ak sa len obávam na zájazd ísť? 

Ak nechcete ísť na zájazd zo subjektívnych dôvodov a obávate sa, že by Vám tam napríklad mohlo hroziť nebezpečenstvo (i keď toto oficiálne potrvedené nie je), máte možnosť cestovnej kancelárii vopred oznámiť, že na zájazd nenastúpite.Cestovná kancelária by Vám mala následne umožniť odklad plnenia s tým, že do 31.12.2021 by ste si mali dohodnúť náhradný zájazd.

Čo, ak som pre koronavírus prestal platiť zálohové platby?

Podľa novely zákona o zájazdoch od Vás cestovná kancelária v čase koronavírusu nemôže žiadať úhradu ďalších zálohových platieb, preto ak ste aj doposiaľ nehuradili všetky požadované zálohové platby, tak ste sa nemohli dostať do omeškania. Výnimkou je len situácia, ak ste sa dohodli na zmene zájazdu.

  Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

ZRUŠILI MI DOVOLENKU – POZOR parlament prijal novelu zákona!
Prejsť na začiatok