Medzinárodný únos dieťaťa

Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu, kde má lepšie finančné a sociálne zázemie, rodičov a kamarátov z detstva.

Tento rodič koná vo väčšine prípadov jednostranne a bez predchádzajúceho súhlasu druhého rodiča, čím obmedzí druhého rodiča nielen na pravidelnom kontakte s dieťaťom, ale často ho úplne vylúči z bežného života dieťaťa. V tejto súvislosti je rodič, ktorý premiestni dieťa za hranice štátu jeho obvyklého pobytu považovaný za únoscu.

Čo je to medzinárodný únos dieťaťa? 

Medzinárodným únosom dieťaťa je neoprávnené premiestnenie alebo neoprávnené zadržiavanie maloletého dieťaťa mimo krajiny jeho obvyklého pobytu. 

V tejto súvoslisti je potrebné individuálne pristúpiť k pojmu obvyklý pobyt dieťaťa, keďže tento nepožíva legálnu definíciu a nie je možné ho spájať s trvalým pobytom dieťaťa, prechodným pobytom, národnosťou či občianstvom dieťaťa. Obvyklý pobyt dieťaťa sa určuje podľa miesta jeho faktického pobytu, miesta, kde sa zžilo s prostredím, vytvorilo si sociálne a rodinné väzby a malo tu centrum svojich záujmov.

Dokedy od premiestnenia alebo zadržania dieťaťa môžem podať návrh na súd? 

Do jedného roka odo dňa neoprávneného premiestnenia alebo zdržania dieťaťa na území iného štátu. Ak by ste návrh podali neskôr súd by mal spravidla za to, že sa dieťa už zžilo s novým prostredím.

Je podanie návrhu obmedzené vekom dieťaťa?

V zmysle Haagskeho dohovoru je možné podať žiadosť o nariadenie návratu dieťaťa len do jeho 16.-tich rokov.

Čo musí návrh na návrat dieťaťa obsahovať?  

 1. Osobné údaje navrhovateľa – toho, kto návrh na súd podáva, t.j. rodiča, ktorý sa domáha nariadenia návratu dieťaťa s uvedením jeho krstného mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu − rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje a ktorý maloleté dieťa neoprávnene zadržiava na území Slovenskej republiky a osobné údaje maloletého dieťaťa,
 2. opis skutkového stavu – kedy došlo k premiestneniu alebo zadržaniu dieťaťa? Za akých okolností k nemu došlo? Bol udelený súhlas s premiestnením alebo zadržaním dieťaťa? Aké má dieťa väzby s krajinou obvyklého pobytu? Akú dlhú dobu v tejto krajine dieťa žilo? Navštevovalo tu školu/ škôlku? Malo tu rodinných príslušníkov, kamarátov a pod.? Ovládalo dieťa jazyk krajiny obvyklého pobytu? Malo tu zabezpečenú zdravotnú starostlivosť? a pod.,
 3. V návrhu by ste ďalej mali uviesť, ako si predstavujete ďalšiu starostlivosť o dieťa. Aké podmienky mu zabezpečíte a ako zabezpečíte celodennú starostlivosť o jeho osobu? Teda akú záruku dieťaťu poskytnete? 
 4. Návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
 5. A je potrebné priložiť i zákonom určené prílohy

Na aký súd mám návrh na návrat dieťaťa podať? 

Návrh na návrat dieťaťa je možné podať na 3 súdy na území Slovenskej republiky: 

 1. na Okresný súd Bratislava I, 
 2. Na Okresný súd Banská Bystrica, 
 3. Na Okresný súd Košice I. 

Ako Vám vieme pomôcť my? 

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo pri zastupovaní v konaní o nariadenie návratu maloletého dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu. 

Zabezpečíme pre Vás:

 • mimosúdne rokovania s druhým rodičom,
 • posúdime či sa jedná o medzinárodný únos dieťaťa alebo nie,
 • pripravíme, spíšeme a podáme za Vás návrh na súd na nariadenie návratu,
 • budeme Vás zastupovať počas celého súdneho konania až do právoplatného skončenia veci.

Ako advokátska kancelária sa venujeme i publikačnej činnosti a vydali sme knihu: Návratové konanie (publikovanú v C.H. Beck – https://www.beck.sk/navratove-konanie ), ktorá sa venuje medzinárodným únosom detí, priebehu konania a rozhodovacej činnosti súdov v predmetnej veci. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a citlivo s úmyslom pomôcť dieťaťu a zabezpečiť jeho najlepší záujem. 

Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.skkornhauser@ak-ak.sk

Medzinárodný únos dieťaťa
Prejsť na začiatok