Výživné na dieťa a koronavírus!

Pandémia koronavírusu zasiahla každého z nás a bohužiaľ sa dotkla i vyživovacej povinnosti týkajúcej sa maloletých detí. Na jednej strane stojí rodič, ktorý nemá pôvodný príjem a nie je schopný peniaze na vlastné dieťa uhradiť a na druhej strane je rodič, ktorý sa o dieťa celodenne a osobne stará a je odkázaný práve na tento príspevok od druhého rodiča. 

Zlá finančná situácia a neistota z budúcich príjmov vyvoláva medzi rodičmi detí hádky a napätie a často sa na nás obraciate s rôznymi otázkami:

Musím platiť výživné na dieťa aj počas koronavírusu? 

ÁNO. Ak disponujete súdnym rozhodnutím, v zmysle ktorého ste povinný pravidelne v mesačných dávkach hradiť výživné, tak táto povinnosť Vám trvá i naďalej. Pandémia koronavírusu nemá žiaden vplyv na povinnosť hradiť výživné na dieťa. 

Ak by ste ako povinný rodič trval na nižšej úhrade výživného a s matkou či otcom dieťaťa by ste sa nedohodli na dočasne nižšej sume, máte jedinú možnosť a to podať na súd Návrh na zníženie výživného. Súd k zníženiu výživného pristúpi až v prípade, že dôjde k zmene v pomeroch medzi Vami ako účastníkmi konania.

Zmenou pomerov sa rozumie výrazná zmena tých okolností, ktoré boli podkladom pôvodného súdneho rozhodnutia o výživnom, teda zvýšenie alebo zníženie príjmu, ktoré ovplyvňuje povinného rodiča. Podmienkou je, že sa nejedná len o krátkodobú zmenu. V tejto súvislosti je pandémia koronavírusu len dočasnou zmenou a dôvodom na zníženie výživného by bolo spravidla len to, ak by ste boli napríklad prepustený, napr. pri hromadnom prepúšťaní, z dôvodu nadbytočnosti, či kvôli zániku zamestnávateľa, teda situácia by sa zmenila natoľko, že by existoval dôvod na to, aby súd uvažoval o znížení výživného.

Môžem podať na neplatiaceho rodiča Návrh na vykonanie exekúcie? 

ÁNO. Ak rodič, ktorému bola uložená povinnosť hradiť výživné toto v stanovenej sume a v stanovenom čase neuhrádza, môžete podať aj v čase pandémie koronavírusu Návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor po podaní Návrhu siahne na majetok tohto rodiča, resp. Môže dokonca vydať príkaz na zadržanie jeho vodičského preukazu. (V Návrhu na vykonanie exekúcie môžete žiadať okrem istiny – sumy výživného aj úroky z omeškania.)

Môžem podať na neplatiaceho rodiča trestné oznámenie?

ÁNO. Môžete podať trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. V zmysle ustanovenia § 207 ods.1) ten kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ak Vám teda druhý rodič počas dvoch mesiacov v období dvoch rokov neuhradil výživné na dieťa  a súčasne nie ste schopní dospieť k spoločnej dohode, máte možnosť vyvodiť následky z jeho konania aj v trestnoprávnej rovine. Avšak apelujeme na tú skučonosť, že aktuálna situácia zasiahla všetkých z nás, treba mať pochopenie, treba brať ohľad na to, že si neplatiaci rodič nemusel zaviniť platobnú neschopnosť vlastnou vinou a ak chce a má v úmysle tieto peniaze vlastnému dieťaťu v budúcnosti doplatiť – je lepšie sa dohodnúť a vzájomne si pomôcť. Dnešný ústupok môže byť rozhodujúci pre Vaše budúce vzťahy a schopnosť bezkonfliktne vychovávať dieťa. 

Môžem podať Návrh na vykonanie exekúcie a súčasne aj trestné oznámenie?

ÁNO. Podanie návrhu na vykonanie exekúcie nevylučuje možnosť súčasného podania trestného oznámenia, v prípade, že sú dané dôvody na jeho podanie. 

Kedy mám nárok na náhradné výživné? 

Ak Vám druhý rodič nezaplatil výživné na dieťa dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného, a ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi.

V akej sume mi bude náhradné výživné priznané? 

Vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej rodičovskej dohody, najviac však do výšky 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. 

Môžem si nárokovať na spätné výživné?

ÁNO. Avšak musia byť splnené zákonné podmienky na priznanie spätného výživného (musia nastať okolnosti hodné osobitného zreteľa). Spätné výživné je možné priznať na maloleté dieťa len 3 roky spätne odo dňa podania návrhu na príslušný súd. 

Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Pripravíme Vám Návrh na zníženie výživného, rodičovskú dohodu, poradíme Vám ako postupovať v trestnom konaní a podáme za Vás Návrh na vykonanie exekúcie. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.skkornhauser@ak-ak.sk

Výživné na dieťa a koronavírus!
Prejsť na začiatok