Novela Zákonníka práce s poukazom na situáciu spôsobenú KORONAVÍRUSOM

Parlament dňa 2.4.2020 schválil novelu Zákonníka práce, kde prijal viaceré zmeny  súvisiace s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky.

Čerpanie dovolenky

Parlament novelou upravil čerpanie dovolenky, kedy zamestnávateľ je oprávnený zamestnancovi nariadiť povinné čerpanie dovolenky s oznamovacou povinnosťou 7 dní vopred. V tejto časti sa novela odchýlila od pôvodnej právnej úpravy, kedy bola oznamovacia povinnosť zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi stanovená na dobu 14-tich dní vopred. 

Zmenilo sa tiež nariadenie čerpania nevyčerpanej dovolenky za uplynulý rok, kedy túto môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi vyčerpať len s 2-dňovým oznamovacím predstihom. 

V oboch prípadoch je takéto obdobie možné skrátiť so súhlasom zamestnanca.

Podmienky home officu

Novelou boli zmenené i podmienky homeoffice – práce na doma, kedy parlament rozhodol tak, že počas pandémie COVID -19: 

  • je zamestnávateľ oprávnený nariadiť zamestnancovi výkon práce z domu a to vtedy, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
  • Súčasne zamestnanec má právo na vykonávanie práce z domu a to opäť vtedy, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domu.

Na rozdiel od pôvodnej úpravy dnes môže zamestnávateľ home office nariadiť a nemusí k jeho realizácii dôjsť až po dohode so zamestnancom. 

Nárok na 80% náhrady mzdy

V prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu v zmysle dohodnutých pracovných podmienok (celkom alebo z časti) pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takomto prípade nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ako pri iných situácií, ale len 80% priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Rozvrhnutie pracovného času

Došlo tiež k úprave rozvrhnutia pracovného času, kedy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na 1 týždeň.

Ospravedlnenie zamestnanca v práci

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného.

Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti

Odkaz: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477046

 Ak ste sa ocitli v nepriaznivej situácii spôsobenej koronavírusom a potrebujete poskytnúť právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.sk, kornhauser@ak-ak.sk 

Novela Zákonníka práce s poukazom na situáciu spôsobenú KORONAVÍRUSOM
Prejsť na začiatok