Styk rodiča s dieťaťom počas veľkonočných sviatkov (i mimo nich) v kontexte obmedzení zapríčinených koronavírusom

Posledné uznesenie Vlády SR zo dňa 6.4.2020 zanechalo mnohých rodičov, ktorí vykonávajú styk s dieťaťom na základe rozhodnutia súdu alebo dohody rodičov v rozpakoch a právnej neistote. Predmetné uznesenie Vlády SR sa stalo živnou pôdou pre tých rodičov, ktorí nemajú záujem dieťa druhému rodičovi odovzdať a využívajú koronavírus “na ospravedlnenie” vlastného alibistického konania, čím destabilizujú dieťa a obmedzujú jeho kontakt s druhým rodičom na minimum. Ako to teda je ?

Uznesenie Vlády SR zasahuje do týchto základných práv jednotlivca:

  1. Sloboda pohybu a pobytu – obmedzené s výnimkami od 8. apríla 2020 0:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59 hod.,
  2. právo zhromažďovať sa – bezvýnimočný a úplny zákaz na neobmedzený čas.

  Ad a) Sloboda pohybu a pobytu sú garantované Čl. 23 ods. 2 Ústavy SR. Ide o slobodu premiestňovania sa na území SR (pohyb) a slobodu zotrvania na určitom mieste (pobyt). Nejde o celkový zákaz, ale obmedzenie, ktoré sa o. i. nevzťahuje na: „cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)“. Premiestnenie a zotrvanie na určitom mieste za účelom nevyhnutnej starostlivosti o dieťa nie je súčasným uznesením Vlády SR žiadnym spôsobom obmedzené. Uznesenie Vlády SR preto netvorí akúkoľvek prekážku výkonu styku s dieťaťom alebo osobnej starostlivosti rodiča o dieťa a nie je ospravedlniteľným dôvodom na nedodržanie súdneho rozhodnutia.

Ad b) Právo zhromažďovať sa garantuje Čl. 28 ods. 1 Ústavy SR, pričom Ústava SR odkazuje na zákonnú úpravu – zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenia sa nepovažujú iné zhromaždenia neslúžiace účelu uvedenému.

V zmysle Čl. 41 ods. 4 Ústavy SR: “Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.”  Rovnako právo každého rodiča na starostlivosť o dieťa upravuje zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Právo zhromažďovať sa a právo na starostlivosť o dieťa sú dve samostatne existujúce práva s odlišným obsahom a právnym základom. Vláda SR zákázala právo zhromažďovať sa, avšak rodičovské práva týmto neobmedzila. Uznesenie Vlády SR nevytvára žiadnu prekážku výkonu styku rodiča s dieťaťom. Právo styku rodiča s dieťaťom môže byť obmedzené alebo zakázané len vtedy, ak si to záujem dieťaťa priamo vyžaduje. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, pričom koronavírus týmto prípadom nie je.

Vyzývame všetkých rodičov, aby rešpektovali súdne rozhodnutia týkajúce sa styku rodičov s deťmi a neskĺzali do nesprávneho právneho alibizmu, pretože predmetné uznesenie Vlády SR nijakým spôsobom nevylučuje povinnosť riadne vykonávať právoplatné a vykonateľné rozhodnutia súdov, príp. dohody rodičov o styku a starostlivosti s deťmi, a to ani počas a ani mimo veľkonočných sviatkov. Máme za to, že nie je dôvod uvažovať tým smerom, aby bolo stretávanie sa obmedzené a to najmä, ak rodičia dodržiavajú všetky nariadené hygienické opatrenia, nie sú v povinnej karanténe či nemajú nariadenú izoláciu a nevykazujú symptómy COVID – 19. 

Myslite predovšetkým na svoje deti a ich potreby, chráňte zdravie Vaše a Vašich detí, rešpektujte sa a spoločnými silami to zvládneme. 

Styk rodiča s dieťaťom počas veľkonočných sviatkov (i mimo nich) v kontexte obmedzení zapríčinených koronavírusom
Prejsť na začiatok