Vymáhanie výživného zo zahraničia

Obidvaja rodičia majú rovnakú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu a to bez ohľadu na to, či spolu žijú alebo nežijú v spoločnej domácnosti. Preto i rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti a nachádza sa v zahraničí, je povinný si riadne plniť svoju vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k dieťaťu.

Pre úspešné vymáhanie výživného zo zahraničia je potrebné, aby bolo výživné určené právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. Rozhodnutie o určení vyživovacej povinnosti musí vydať buď okresný súd, v obvode ktorého má dieťa bydlisko, alebo zahraničný súd, v ktorom je povinný rodič zaviazaný platiť výživné v presne stanovenej výške a vo vopred stanovených termínoch.

Ďalšou podmienkou je, že si povinný rodič dobrovoľne neplní súdom určenú vyživovaciu povinnosť, resp. si ju neplní pravidelne.

Pre vymoženie výživného je tiež dobré vedieť, kde sa povinný rodič nachádza, teda z akej krajiny je potrebné vymoženie výživného zabezpečiť.

Na koho sa môžete obrátiť pri vymáhaní výživného zo zahraničia?

V prípade, že sa rozhodnete vymáhať výživné zo zahraničia, teda z krajiny Euróspkej Únie alebo krajiny, ktorá pristúpila k medzinárodným dohovorom, na základe ktorých je vymáhanie výživného možné, prípadne z krajiny s ktorou SR uzavrela vzájomnosť, treba kontaktovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „CIPC“).

Kto je oprávnený požiadať CIPC o pomoc?

O pomoc môže požiadať rodič, ktorý má maloleté dieťa zverené do svojej osobnej starostlivosti (rodič, ktorý sa o dieťa reálne stará).

Ak dieťa dovŕšilo 18. rokov musí o pomoc pri vymáhaní výživného zo zahraničia požiadať samo.

Kto je povinný výživné uhradiť?

Výživné možno žiadať od rodiča, ktorý má rozhodnutím súdu určenú vyživovaciu povinnosť, ktorú si dobrovoľne neplní a súčasne žije v zahraničí.

Aký je postup CIPC pri vymáhaní výživného?

Po vyplnení a odovzdaní žiadosti o vymáhanie výživného zo zahraničia, ktorá je dostupná priamo v CIPC, resp. na internetovej stránke, a doložení potrebných dokladov vypracuje CIPC návrh na výkon súdneho rozhodnutia v zahraničí a zabezpečí celý proces vymáhania ako aj prevod platieb vymoženého výživného.

V prípade, že poznáte len krajinu pobytu povinného rodiča, CIPC môže požiadať príslušný zahraničný orgán o spoluprácu pri zisťovaní konkrétnej adresy povinného rodiča. V súvislosti s vymáhaním výživného zo zahraničia je možné požiadať CIPC aj o pomoc pri podávaní žiadosti o priznanie náhradného výživného, ktorú je následne potrebné doručiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo, ak neviete, v ktorej krajine sa povinný rodič nachádza?

V situácií, keď neviete uviesť ani krajinu, v ktorej sa povinný rodič zdržiava je vhodným riešením podať príslušným orgánom trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. Takéto oznámenie môžete podať na Polícií SR alebo na okresnej prokuratúre v mieste bydliska, ak povinný rodič najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní rozhodnutím súdu určenú vyživovaciu povinnosť v celej výške, pričom nie je nevyhnutné, aby tieto mesiace nasledovali za sebou.

Na základe potvrdenia o podaní trestného oznámenia môže CIPC požiadať Národnú ústredňu INTERPOL-u o súčinnosť pri pátraní po pobyte povinného rodiča.

V prípade, že máte podobný problém obráťte sa na nás a my pre Vás zabezpečíme:

  • vypracovanie relevantných dokumentov na podanie žiadosti o vymáhanie výživného zo zahraničia,
  • vypracovanie trestného oznámenia pre zanedbanie povinnej výživy,
  • prípadne, ak nemáte ešte súdne rozhodnutie a nežiadali ste si o určenie výivného na dieťa, tak pre Vás pripravíme Návrh na určenie výživného, resp. sa pokúsime uzatvoriť rodičovskú dohodu alebo podáme návrh na nariadenie neodkladného opatrenia.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Vymáhanie výživného zo zahraničia
Prejsť na začiatok