Spoločný majetok manželov – čo tam patrí a čo nepatrí?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) vzniká automaticky okamihom uzatvorenia manželstva a zaniká dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, odkedy majú manželia 3 roky na podanie žaloby o vyporiadanie BSM alebo na uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Právo bývalých manželov na vyporiadanie BSM je časovo limitované a ak manželia nestihnú zákonnú lehotu, nastáva fikcia, kedy hnuteľné veci si bývalý manželia rozdelia podľa stavu, v akom každý z nich veci užíva, a to pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľnostiach bude ďalej platiť, že sú v podielovom spoluvlastníctve v podiele ½. 

Čo patrí do spoločného majetku manželov ?

Do BSM patrí všetko čo manželia, alebo aj len jeden z nich, nadobudli do svojho majetku za trvania BSM, okrem určitých výnimiek stanovených zákonom. Rozhodujúcou skutočnosťou pri posudzovaní, či ide o majetok patriaci do BSM alebo nie – je čas nadobudnutia a pôvod finančných prostriedkov, za ktoré bol majetok nadobudnutý. 

Majetok získaný počas trvania manželstva z výlučných prostriedkov jedného z manželov a súbežne dofinancovaní z prostriedkov patriacich do BSM je majetkom patriacim do BSM. Pri takto nadobudnutom majetku si môže manžel, ktorý vložil vlastné financie do spoločného majetku pri vyporiadaní BSM žiadať o zohľadnenie tejto sumy ako pohľadávky voči majetku v BSM. 

Každý z manželov je totižto oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho oddeleného majetku vynaložil na spoločný majetok, a je povinný uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo na jeho oddelený (samostatný) majetok.

Do BSM patria okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí nadobudnutých počas trvania manželstva za prostriedky patriace do BSM aj: 

 • príjmy a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru,
 • príjmy z podnikania, 
 • príjmy zo sociálneho poistenia,
 • výhry z lotérií, výherných vkladných knižiek,
 • plnenia z poistnej zmluvy,
 • plnenia vyplatené z titulu náhrady škody,
 • obchodný podiel (tu sa líši rozhodovacia prax súdov),
 • pohľadávky spoločného majetku,
 • dlhy, ak vznikli manželom spoločne, 
 • prírastky (napr. úroky, zhodnotenie veci).

POZOR! Príjem manžela patrí do BSM až potom čo ho oprávnený manžel aj reálne obdržal. 

Čo nepatrí do spoločného majetku manželov ?

 • Veci zdedené alebo darované – ak bol dar určený obom manželom patrí do ich podielového spoluvlastníctva, nie BSM, 
 • majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva,

bolestné, ako aj náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov – Tieto hodnoty nepatria do BSM, pretože sú spojené s konkrétnou osobou na poškodeného,

 • veci vrátené v reštitúcií do výlučného vlastníctva jedného z manželov,
 • autorské diela vytvorené jedným z manželov – odmeny za tvorivú prácu autora/ manžela už, ale paria do BSM za podmienky, že manželovi boli vyplatené za trvania manželstva.
 • veci získané transformáciou výlučného majetku jedného z manželov. Príklad: Manžel mal vo výlučnom vlastníctva 3-izbový byt v hodnote 135.000,- eur, tento predal a v tej istej hodnote si kúpil 2-izbový byt v inom meste. Byt je iba v jeho výlučnom vlastníctve, keďže si ho kúpil zo svojich výlučných prostriedkov nadobudnutých pred vznikom BSM.  
 • veci získané trestným činom alebo z odmeny zaň,
 • veci slúžiace na výkon povolania výlučne len jednému z manželov alebo na výkon podnikania výlučne len jedného z manželov ako fyzickej osoby podnikateľa (SZČO) – v prípade, že takúto vec, napr. auto slúžiace na podnikanie použije aspoň jedenkrát na iné účely – napr. na dovolenku s rodinou, už nepôjde o vec slúžiacu výlučne na výkon povolania jedného z manželov,

Súčasne, ak bola takáto vec nadobudnutá počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, môže súd pri vyporiadaní BSM určiť povinnosť tomu manželovi, ktorý vec týmto spôsobom užíval, nahradiť to, čo sa z BSM na nadobudnutie veci vynaložilo. Príklad: manžel pracuje ako masér a vlastní masérsky stôl, tento slúži na výkon jeho povolania, ale je zakúpený z peňazí patriacich do BSM. Následne teda v prípade rozvodu by jednému manželovi súd mohol uložiť povinnosť zaplatiť druhému manželovi patričnú čiastku zo sumy, za ktorú bol masérsky stôl kúpený.

 • veci slúžiace osobnej potrebe len jedného z manželov – napríklad oblečenie, kozmetika, šperky.

V prípade, že riešite rozdelenie majetku po rozvode manželstva, tak sa obráťte na nás a my pre Vás zabezpečíme: 

 • určíme masu BSM (teda spolu si prejdeme, čo patrí a čo nepatrí do Vášho spoločného majetku),
 • vypracujeme pre Vás Návrh mimosúdnej dohody, ktorý odkomunikujeme s protistranou,
 • vypracujeme Žalobu vo veci vyporiadania BSM na súd a budeme Vás zastupovať v konaní až do právoplatného skončenia veci samej.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Spoločný majetok manželov – čo tam patrí a čo nepatrí?
Prejsť na začiatok