Ako mám správne napísať DAROVACIU ZMLUVU?

Darovacou zmluvou Vy ako darca bezplatne prenecháte alebo sľúbite prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma.

NAČO SI DAŤ POZOR?

Darovaciu zmluva:

  1. Musí byť BEZODPLATNÁ.
  2. Musíte ju spísať DOBROVOĽNE. 
  3. Musíte presne vymedziť PREDMET DARU. 
  4. Musí mať PÍSOMNÚ FORMU, ak je predmetom daru nehnuteľnosť! 
  5. Musí mať PÍSOMNÚ FORMU, ak je predmetom daru hnuteľná vec a k odovzdaniu a prevzatiu danej veci nedôjde pri darovaní.

Podstatnými náležitosťami sú:

  • názov právneho úkonu, teda MUSÍTE uviesť, že ide o darovaciu zmluvu,
  • Musíte uviesť osobné údaje účastníkov, medzi ktoré patrí:

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu

b) a ak ide o právnickú osobu, tak názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

c) Medzi osobné údaje obdarovaného patrí: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu

d) a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

Čo, ak chcem darovať POZEMKY/ STAVBY? 

Darovacia zmluva: 

PRI POZEMKU:

  • Musí obsahovať i osobitné náležitosti, ktoré sú upravené v katastrálnom zákone – označenie pozemku s uvedením parcelného čísla pozemku, označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku, druhu pozemku a jeho výmery, označenie katastrálneho územia, resp. Aj listu vlastníctva, na ktorom je pozemok evidovaný, a označenie stavby s uvedením druhu stavby, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, príp. aj listu vlastníctva, na ktorom je stavba evidovaná.

PRI BYTE:

  • Musí obsahovať aj náležitostí podľa zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a teda:základný popis bytu s vymedzením čísla bytu, orientačného čísla vchodu a poschodia, čísla listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný, označenie bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, najmä uvedením súpisného čísla domu a čísla parcely, na ktorom je dom postavený a katastrálneho územia, určenie veľkosti podlahovej plochy bytu bez plochy balkóna a lodžie.

POZOR! Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobudne obdarovaný až na základe právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

POZOR! Ak zabudnete v darovacej zmluve uviesť hociktorý bod z vyššie uvedených, bude Vaša zmluvy NEPLATNÁ. 

Darovacia zmluva je NEPLATNÁ aj v tom prípade, že by ste sa rozhodli takýto dar darovať až po Vašej smrti! 

Máte pri darovaní aj POVINNOSTI?

ÁNO. Obdarovaného musíte upozorniť na VADY daru, o ktorých viete. (ak by ste tak neurobil, obdarovaný Vám môže dar vrátiť). 

Môžem žiadať dar niekedy späť? 

ÁNO. Ale len v prípade, že by sa obdarovaný voči Vám alebo voči členom Vašej rodiny správal tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.

Právo na vydanie daru ako Vaše majetkové právo sa premlčuje vo všeobecnej premlčacej dobe troch rokov, ktorá začína plynúť prvý deň odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Ako mám správne napísať DAROVACIU ZMLUVU?
Prejsť na začiatok