Dedenie

V zmysle slovenského právneho poriadku je možné na území SR dediť buď podľa zákona alebo podľa závetu. 

V prípade, že zosnulý (poručiteľ) zanechal pre prípad svojej smrti ZÁVET, má tento prednosť pred dedením zo zákona. Výnimkou je len situácia, kedy zosnulý zahrnul do svojho závetu len časť majetku, resp. niektorý predmet dedičstva (napríklad nehnuteľnosť) v závete nespomenul. V takomto prípade prichádza do úvahy súčasne dedenie podľa závetu a v časti nespomenutého majetku dôjde k dedeniu podľa zákona. 

Ak neexistuje žiaden dedič po zosnulom, dedičstvo pripadne štátu.

Dedičské skupiny:

 • 1. Skupina: 
 • deti poručiteľa (zosnulého) a manžel/manželka.
 • VŠETCI dedia rovnakým dielom. 
 • Za predpokladu, že niektoré dieťa nededí, jeho dedičský podiel nadobudnú rovnakým dielom jeho deti. 
 • Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. 
 • POZOR! Manžel/manželka v 1. skupine nemôžu dediť sami, a z toho dôvodu, ak nededia žiadne poručiteľove deti, manžel/manželka budú patriť do 2. skupiny.  
 • 2. Skupina: 
 • manžel/manželka, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. 
 • Dedičia dedia rovnakým dielom, s výnimkou manžela/manželky, ktorý dedí vždy minimálne ½ dedičstva.
 • 3. Skupina: 
 • poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. 
 • Všetci dedia rovnakým dielom. 
 • Za predpokladu, že po poručiteľovi niektorý zo súrodencov nededí, dedičstvo nadobudnú rovnakým dielom jeho deti.
 • 4. Skupina: 
 • prarodičia poručiteľa, a ak žiaden z nich nededí, dedia rovnakým dielom ich deti.

ODMIETNUTIE DEDIČSTVA 

Dedičstvo ako oprávnený dedič nemusíte automaticky prijať. Máte možnosť dedičstvo odmietnuť,  a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením, ktoré musíte súdu doručiť. 

POZOR! Ak raz odmietnete dedičstvo, toto už nemôžete vziať späť – teda odmietnutie zrušiť! 

VYDEDENIE

POZOR! Poručiteľ nemôže  v závete vynechať svoje deti.

Maloleté deti musia vždy nadobudnúť časť dedičstva, ktorá im prislúcha podľa zákona a plnoleté deti musia vždy nadobudnúť aspoň 1/2 časti dedičstva, ktorá im prislúcha podľa zákona.

Na VYDEDENIE oprávneného dediča musí mať poručiteľ vždy VÁŽNY dôvod! 

Uvedené upravuje Občiansky zákonník tak, že: 

„Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.“

NESPÔSOBILÝ DEDIČ

Nededí ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. 

POZOR! Tieto osoby môžu dediť, ak im tento čin poručiteľ odpustil.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Dedenie
Prejsť na začiatok