NAHRADENIE SÚHLASU DRUHÉHO RODIČA

 Neviete sa dohodnúť na tom, kam pôjde Vaše dieťa do školy či škôlky? Chce druhý rodič s dieťaťom vycestovať do zahraničia a Vy s tým nesúhlasíte? Trvá druhý rodič na lekárskom zákroku dieťaťa, s ktorým sa nestotožňujete a máte za to, že pre dieťa nie je tým najlepším riešením? Požiadajte súd o vyjadrenie nestranného stanoviska a o nahradenie súhlasu druhého rodiča! 

V bežných veciach rozhoduje každý rodič samostatne podľa vlastného uváženia, pričom má sledovať najlepší záujem dieťaťa. O podstatných veciach musia rozhodovať spoločne obaja rodičia. Za predpokladu, že sa rodičia nevedia dohodnúť, rozhodne na návrh niektorého z nich súd v zmysle ust. § 35 zákona o rodine.

Bežnými záležitosťami sa rozumejú tie, ktoré vznikajú pri uspokojovaní každodenných potrieb dieťaťa. Podstatnými záležitosťami je napríklad rozhodnutie o zmene obvyklého pobytu dieťaťa, kedy jeden rodič bez súhlasu toho druhého chce vycestovať do zahraničia, zmena štátneho občianstva dieťaťa, poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti dieťaťu, závažný lekársky zákrok, príprava na budúce povolanie dieťaťa, zmena školy dieťaťa, zmena priezviska dieťaťa.

Veľa rodičov sa tiež mylne domnieva, že ak mu bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, tak má automaticky právo o dieťati v plnej miere rozhodovať sám. NIE JE tomu tak! Obaja rodičia zostávajú i naďalej zákonnými zástupcami dieťaťa a obaja spravujú jeho majetok. 

Čo, ak sa nevieme ako rodičia dohodnúť? 

Ktorýkoľvek z Vás rodičov môže podať návrh na súd a súd rozhodne za Vás, čo je pre dieťa lepšie a vhodnejšie riešenie. Pred podaním návrhu na súd však vždy odporúčame najprv viesť mimosúdne rokovania. Vy ako rodičia vždy viete, čo je pre Vaše dieťa najlepšie a čo Vaše dieťa najviac potrebuje. 

Kde môžem návrh podať a čo má obsahovať? 

Návrh sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd v obvode, ktorého má dieťa bydlisko a kde sa aj reálne zdržiava. Návrh môžete podať buď osobne v podateľni súdu alebo ho môžete súdu doručiť elektronicky. 

Návrh musí obsahovať: 

Označenie účastníkov konania( meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátnu príslušnosť, prípadne aj mail a telefónne číslo), musíte dostatočne označiť čo žiadate od súdu, teda aká otázka týkajúca sa maloletého dieťaťa je medzi Vami sporná (napríklad jeden z Vás nesúhlasí s vycestovaním dieťaťa), návrh musíte súdu náležite zdôvodniť, teda musíte uviesť dôvody prečo s druhým rodičom nesúhlasíte, kto na čom trvá a prečo si myslíte, že Váš postoj je pre dieťa vhodnejší a na záver musíte návrh označiť dátumom a podpísať ho. K návrhu ako prílohu musíte priložiť rodný list dieťaťa, resp. Iné prílohy súvisiace s podstatnou otázkou. 

Ako bude súd postupovať? 

Súd doručí Váš návrh vo veci samej druhému rodičovi na vyjadrenie sa, následne súd spravidla doručí vyjadrenie účastníkom konania na ďalšie vyjadrenie sa a potom vytýči termín pojednávania. Na tomto pojednávaní si súd vypočuje názor oboch rodičov a v zmysle ust. § 38 CMP je súd povinný zistiť aj názor dieťaťa a prihliadnuť naň, ak je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť samostatne ho vyjadriť. Súd následne na podklade doložených dôkazov a výsluchov strán zhodnotí, čo je pre dieťa najlepšie. Súd nie je viazaný návrhom strán, čo znamená, že môže v praxi rozhodnúť aj tak ako rodičia nenavrhli, ak to považuje za najpriaznivejšie pre dieťa samotné. 

Súd vo veci samej rozhoduje ROZSUDKOM, proti ktorému je prípustné odvolanie.  

Ak ste vo veci podali aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, tak o tomto rozhoduje súd UZNESENÍM do 30.-tich dní odo dňa jeho doručenia súdu. Tiež je proti nemu prípustné odvolanie.  

Rozhodnutím súdu sa nahrádza vôľa druhého rodiča a súd za tohto druhého rodiča rozhodne napríklad o tom, kam dieťa vycestuje a či vôbec vycestuje, akú školu či škôlku bude navštevovať či aký lekársky zákrok podstúpi.  

Pripravíme pre Vás: 

  • poskytneme Vám právne poradenstvo v otázkach nezhody rodičov pri rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa dieťaťa,
  • spíšeme a podáme za Vás Návrh na nahradenie súhlasu druhého rodiča / Neodkladné opatrenie,
  • pokúsime sa vec vyriešiť zmierlivou cestou a uzatvoriť rodičovskú dohodu,
  • zastupíme Vás v konaní pred súdom a budeme pri Vás až do právoplatného skončenia veci

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

NAHRADENIE SÚHLASU DRUHÉHO RODIČA
Prejsť na začiatok