Ako vymôcť peniaze od dlžníka rýchlejšie a lacnejšie?

Viete, čo je to tzv. UPOMÍNACIE KONANIE? 

Jedná sa o súdne konanie vďaka, ktorému vymôžete svoje peniaze rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie.

Aké sú výhody upomínacieho konania oproti bežne podanej žalobe? 

 • súdny poplatok za podanie návrhu je len vo výške 3% zo žalovanej istiny (v bežnom súdnom konaní by ste zaplatili 6% zo žalovanej istiny)
 • expresné zrýchlenie konania
 • do 10 dní od zaplatenia súdneho poplatku budete mať vydaný PLATOBNÝ ROZKAZ
 • do 15 dní žalovaný buď zaplatí žalovanú istinu alebo podá odpor
 • ak žalovaný nepodá odpor včas – budete mať vykonateľný EXEKUČNÝ TITUL 

Ako môžem podať návrh v upomínacom konaní? 

Návrh je možete podať výlučne ELEKTRONICKY. Žalovať môžete len peňažný nárok v eurách a v návrhu musíte okrem iného uviesť uplatňovaný peňažný nárok (výšku dlžnej sumy), opis skutočností, z ktorých vyplýva uplatňovaný peňažný nárok a musíte tiež priložiť dôkazy, ktoré preukazujú existenciu uplatňovaného nároku. V návrhu ako žalobca musíte súčasne uviesť údaje o Vašom bankovom účte, na ktorý Vám má žalovaný plniť.

Návrh sa podáva do elektronickej schránky súdu na predpísaných formulároch – tento je zverejnený na webovom sídle MS SR (https://www.justice.gov.sk/eZaloby/Stranky/PopisSluzieb.aspx#formulare). Prílohy k návrhu musíte tiež podať elektronicky.

Pokiaľ ste Vy ako žalobca a aj žalovaný (dlžník) podnikateľom máte možnosť doložiť na preukázanie uplatneného nároku LEN faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požaduje splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného (dlžníka). Súčasne v návrhu máte povinnosť vyhlásiť, že je tento nárok evidovaný vo Vašom účtovníctve. 

Špecifikum je v prípade sporov so spotrebiteľom ako žalobcom, kedy zákon vyžaduje ako prílohu návrhu aj spotrebiteľskú zmluvu, prípadne ďalšie súvisiace dokumenty.

Kam môžem návrh v upomínacom konaní poslať? 

Návrh musíte podať elektronicky a IBA na Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je na upomínacie konanie ako jediný kauzálne príslušný pre celú Slovenskú republiku.

Ako bude upomínacie konanie prebiehať? 

Súd na podklade Vami uvedených skutočností vydá do 10-tich pracovných dní Platobný rozkaz a doručí ho do elektronickej schránky žalovaného (dlžníka). 

Žalovaný (dlžník) má následne možnosť podať proti doručenému Platobnému rozkazu odpor v lehote 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. Odpor musí žalovaný (dlžník) podať elektronicky do elektronickej schránky súdu prostredníctvom určeného formulára a musí byť odôvodnený.

Ak žalovaný (dlžník) nepodá odpor včas (teda do 15-tich dní), tak tento nadobudne právoplatnosť a stane sa riadnym exekučným titulom. Ak žalovaný podá odpor včas s vecným odôvodnením, tak sa Platobný rozkaz zruší a vec sa postúpi na miestne príslušný súd (na postúpenie veci je nevyhnutný Váš návrh ako žalobcu na pokračovanie v bežnom súdnom konaní).

Kedy je podanie návrhu v upomínacom konaní neprípustné?

Ak sa uplatňuje:

 • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku, a táto okolnosť bude mať vplyv na uplatňovaný nárok,
 • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy, ak žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 • dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku zákonného úroku z omeškania,
 • nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 • nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo
 • nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.

Čo, ak chcem ako dlžník žalovanú sumu zaplatiť, ale aktuálne nemám dostatok financií? 

Ak ste žalovaným (dlžníkom) ako fyzická osoba máte možnosť požiadať súd o povolenie plnenia v splátkach. 

Podmienkou je, že: 

 • žalovaná istina (dlžná suma) nie je vyššia ako 2.000,- €, 
 • Navrhujete splniť dlh v najviac 10-tich mesačných splátkach, 
 • A ešte podaním žiadosti o povolenie plnenia v splátkach uhradíte žalobcovi min. 50,- €.

Pripravíme pre Vás:

 • budeme za Vás riešiť mimosúdne urovnanie a rokovanie s protistranou,
 • vypracujeme pre Vás Návrh na vydanie Platobného rozkazu v upomínacom konaní a budeme ďalej komunikovať so súdom,
 • budeme Vás zastupovať až do právoplatného skončenia veci.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť  právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Ako vymôcť peniaze od dlžníka rýchlejšie a lacnejšie?
Prejsť na začiatok