Striedavá starostlivosť – čo je pri nej rozhodujúce?

Striedavá osobná starostlivosť je jednou z foriem úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, ktorú si môžete ako rodičia dobrovoľne dohodnúť v rodičovskej dohode, alebo ju môžete navrhnúť súdu v už prebiehajúcom súdnom konaní. Striedavá osobná starostlivosť (“SOS”) má svoje výhody aj nevýhody. Pri rozhodnutí o zverení dieťaťa do SOS je nevyhnutné zvážiť niekoľko súbežných faktorov, ktoré nasvedčujú tomu, že takáto starostlivosť je vhodná a žiaduca nielen pre Vás ako rodičov, ktorí pochopiteľne chcete po rozvode manželstva či rozpade vzťahu zostať v rovnakom kontakte s dieťaťom, ale aj pre dieťa samotné. 

Záujem maloletého dieťaťa je v zmysle článku 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

Čo musí súd pri rozhodnutí o zverení dieťaťa do SOS posúdiť?

 • súhlas aspoň jedného z Vás so zverením dieťaťa do SOS,
 • spôsobilosť Vás ako rodičov vychovávať dieťa a Váš záujem o osobnú starostlivosť o dieťa,
 • bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilitu výchovného prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
 • Ochranu dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
 • okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
 • ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
 • názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
 • podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
 • využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností,
 • obaja ako rodičia dieťaťa by ste súčasne mali žiť v rozumnej vzdialenosti od seba, ktorá umožňuje dieťaťu dennú dochádzku do zariadenia, ktoré už navštevuje, resp. na ktorého návšteve sa dohodnete.

Aké sú predpoklady pre nenariadenie SOS?

 – SOS nie je vhodná v prípade, ak nevyhovuje osobnosti a charakterovým črtám dieťaťa,

– Ak Vy ako rodičia nie ste spôsobilí zabezpečiť stabilitu výchovného prostredia, pôsobíte na dieťa negatívne a vytvárate nátlak, neviete sa dohodnúť vo veciach súvisiacich so školskou dochádzkou, mimoškolskými aktivitami a záujmami dieťaťa,

– Ak sa jeden z Vás nemôže o dieťa primerane starať,

– Ak sú Vaše bydliská od seba značne vzdialené,

– Ak ide o rodiča, ktorý sa prejavuje patologickým správaním,

– Typickým príkladom, kedy SOS nie je vhodná sú deti s abnormalitami sociálneho správania, ktoré vyžadujú stabilitu ich výchovného prostredia alebo prítomnosť konkrétnej osoby, na ktorú sú fixované.

Musia obaja rodičia súhlasiť so SOS?

NIE, súd má možnosť zveriť dieťa do SOS i v prípade, že jeden rodič s SOS nesúhlasí. Podmienkou je súhlas aspoň jedného z rodičov s SOS a záujem oboch rodičov na osobnej starostlivosti o dieťa.

Akú formu SOS poznáme?

V praxi sa stretávame s tým, že väčšina rodičov považuje za SOS len striedanie dieťaťa v týždňových intervaloch. Napríklad matka odovdzá dieťa otcovi v piatok nepárného kalendárneho týždňa o 18.00 hod. a otec následne v piatok párneho kalendárneho týždňa odovzdá dieťa matke o 18.00 hod. a pod. Pravdou je, že existujú rôzne formy SOS, kedy dochádza k striedaniu dieťaťa vo forme 2-2-3-2-2-3, alebo má jeden rodič dieťa 3 dni, druhý 4 dni a podobne. 

Forma SOS závisí opäť od potrieb dieťaťa – rozhodným je vek dieťaťa, jeho záujmy, školské povinnosti a mimoškolské aktivity. Pomer starostlivosti oboch rodičov môže byť preto 50:50, ale aj 60:40, 65:35, 70:30 a pod.. Uvedené je možné i z toho dôvodu, že zákon o rodine nedefinuje časové intervaly a rozmedzia striedania sa dieťaťa u jeho rodičov. 

Musím platiť pri SOS výživné?

Pri SOS je možné určiť výživné rôzne: 

 • buď môže súd rozhodnúť o tom, že jeden z rodičov je povinný hradiť druhému istú sumu ako výživné na dieťa – táto situácia nastáva najmä v tom prípade, ak je životná úroveň rodičov badateľne odlišná a úmyslom je udržať životný štadard dieťaťa po celú dobu jeho výchovy rovnaký, 
 • alebo súd rozhodne tak, že výživné na dieťa neurčí – a to v tom prípade, že obaja rodičia dieťaťa zarábajú, sú finančne nezávislí a vedia sa o dieťa riadne postarať. Uvedené vyplýva z predpokladu, že sa dieťa nachádza spravidla po rovnakú dobu v mieste bydliska matky a v mieste bydliska otca. 

Aké ďalšie výroky by malo rozhodnutie o zverení dieťaťa do SOS obsahovať?

 • výrok o tom, ktorý z rodičov bude poberať rodičovské dávky, 
 • výrok o tom, ktorý z rodičov si bude ďalej uplatňovať na dieťa daňový bonus,
 • výrok o mieste trvalého pobytu maloletého dieťaťa po právoplatnosti predmetného rozhodnutia.

Pripravíme pre Vás: 

 • poskytneme Vám právne poradenstvo v otázke starostlivosti o maloleté dieťa,
 • spíšeme a podáme za Vás Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností / Neodkladné opatrenie,
 • pokúsime sa vec vyriešiť zmierlivou cestou a uzatvoriť rodičovskú dohodu,
 • zastupíme Vás v konaní pred súdom a budeme pri Vás až do právoplatného skončenia veci

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Striedavá starostlivosť – čo je pri nej rozhodujúce?
Prejsť na začiatok