Exekučné amnestie – 10 tipov pre veriteľov

Veritelia sú rozhorčení a udivení z toho, že sa roky trápia s vymožením ich peňazí od dlžníkov a následne doručením tzv. „upovedomenia o zastavení exekúcie“ sa ich nádeje a úsilie bezvýsledne končia. Od 01.01.2020 sa totiž automaticky zo zákona zastavujú tzv. „staré exekúcie“. Dôvodom má byť odbremenenie súdov, kde údajne viazne cca. Viac ako 2,5 milióna takýchto konaní. Nižšie vyberáme 10 nápomocných tipov pre veriteľov.

1.       „Exekučná amnestia“ sa nevzťahuje na všetky exekúcie

Od 01.01.2020 sa zastavujú len tzv. „staré exekúcie“. Ostatné exekúcie zostávajú nedotknuté. Starou exekúciou sa podľa zákona rozumie taká, ktorá bola začatá pred 01.04.2017

2.       Zistite, či uplynula tzv. “rozhodná doba”

Stará exekúcia sa automaticky (ex lege) zastavuje uplynutím tzv. rozhodnej doby. Rozhodná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa doručenia poverenia súdnemu exekútorovi. V praxi totiž podáva veriteľ návrh na vykonanie exekúcie na súd, ktorý následne poveruje konkrétneho exekútora. Rozhodná doba plynie odo dňa doručenia takého poverenia exekútorovi. Napríklad ak bolo poverenie doručené 05.05.2015, exekúcia sa zastavuje dňom 05.05.2020. Presný dátum je vyznačený tzv. podacou pečiatkou na poverení doručenom exekútorovi a možno ho zistiť nazretím do exekučného spisu, príp. je uvedený na upovedomení o začatí exekúcie. 

3.  Preverte výšku vymoženie sumy za posledných 18 mesiacov

Ani všetky staré exekúcie sa automaticky uplynutím rozhodnej doby nezastavujú. Nezastavujú sa exekúcie na výživné, na nepeňažné plnenie týkajúce sa eurofondov, z rozhodnutí orgánov a inštitúcií EÚ, proti štátu, obci, VÚC, a pod.. Dôvodom “nezastavenia” starej exekúcie však je aj skutočnosť ak za posledných 18 mesiacov pred zastavením exekúcie bola vymožená suma mimimálne 15,- EUR. Zákonodarca mal totiž v úmysle zastaviť staré NEMAJETNÉ exekúcie. Ak sa vymohlo aspoň 15,- EUR počas posledných 18 mesiacov, exekúcia sa považuje za „majetnú“ a nezastavuje sa.

4. Podajte námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie

Proti upovedomeniu o zastavení exekúcie možno podať námietky do 30 dní od jeho doručenia. Exekučné konanie sa tak skončí až najskôr rozhodnutím súdu o týchto námietkach (zamietnutím alebo odmietnutím). Súd môže však uznesením aj zrušiť upovedomenie, keď exekúcia pokračuje.

5.Podajte opätovný návrh na vykonanie exekúcie

Verejnosť zastavenie starých exekúcii nesprávne nazýva exekučnou amnestiou, avšak právne nedochádza k zániku pohľadávok a záväzkov, ale len k procesnému zastaveniu exekúcie, ktorá sa považuje za nevymožiteľnú z dôvodu fikcie nemajetnosti povinného, pričom možnosť opakovaného podania návrhu na vykonanie exkúcie je zachovaná. Návrh na vykonanie exekúcie možno podať opäť s tým rozdielom, že oprávnený/veriteľ ho podáva výlučne elektronicky na Okresný súd v Banskej Bystrici a nemá nárok na náhradu trov právneho zastúpenia iba na náhradu súdneho poplatku (16,50- €) a paušálnych trov ako nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. 

6. Pozor na moment podania opätovného návrhu

Súdny exekútor oznamuje oprávenenému/veriteľovi finálne ukončenie exekučného konania. Pozor, ide o iný procesný moment než moment doručenia upovedomenia o zastavení exekúcie. Po uplynutí 30 dní od tohto oznámenia “odblokuje” majetok povinného/dlžníka. Ak však veriteľ/oprávnený osvedčí opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie, majetok sa “neodblokuje” a exekúciu takto s “blokáciou” preberie nový exekútor. Včasne podaný opätovný návrh v 30-dňovej lehote chráni veriteľa a urýchľuje novú exekúciu, keďže “blokácia” zo starého konania pretrváva.

7.       Pozor na trovy exekúcie

Exekútor si môže vyčísliť paušálne trovy exekúcie 35 EUR (42 s DPH). Na vyššie trovy nemá exekútor nárok. Na trovy však exekútor nemá nárok vôbec, ak nedodržal lehotu na odoslanie upovedomenia o zastavení exekúcie (do 180 dní, ak sa zastavuje exekúcia dňom účinnosti zákona 01.01.2020 alebo do 120 dní, ak dôjde k zastaveniu exekúcie neskôr po účinnosti zákona). Exekútor nemá nárok na trovy ani vtedy, ak exekúcia nebola vedená v centrálnom registri exekúcii, čo možno overiť na www.cre.sk

8.       Účtovný odpis pohľadávky

Zastavenie starých exekúcií novelizuje zákon o dani z príjmov, podľa ktorého sa za daňový výdavok považuje aj odpis pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľých príjmov, a ktorej exekúcia bude ako stará exekúcia zastavená. Uvedenýpostupumožňuje podnikateľom odpísať nevymoženú pohľadávku ako náklad/výdavok do výšky jej menovitej hodnoty a optimalizovať tak daňový základ.  

9.   Kde nič nie je ani smrť neberie

Ak došlo k zastaveniu nemajetnej exekúcie, je pravdepodobné, že dlžník naozaj nič nemá a zrejme ani nebude mať. Keď ani počas minimálne 5 ročnej exekúcie sa nepodarilo dlh vymôcť je na zváženie veriteľa, či ďalej pokračovať a vynakladať ďalšie úsilie.

10. Poraďte sa s odborníkmi

Zastavenie starých exekúcií má viacero nuáns a výnimiek. Rovnako opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie je aktuálne možné urobiť len elektronicky. Odporúčame preto pri podávaní opätovného návrhu spolupracovať s exekútorom, príp. advokátom, ktorý môže vypracovať aj námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť  právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Exekučné amnestie – 10 tipov pre veriteľov
Prejsť na začiatok