Neplatí mi výživné na dieťa! Čo môžem robiť?

Rodič má povinnosť hradiť výživné na svoje dieťa priamo zo zákona. Táto povinnosť mu vzniká narodením dieťaťa a zaniká až okamihom, kedy sa dieťa je schopné samé živiť. Rodič je povinný hradiť výživné i bez vydaného súdneho rozhodnutia. 

Ako si môžem upraviť výživné na dieťa?

Výživné na maloleté dieťa môže byť upravené: 

 1. rodičovskou dohodou, 
 2. alebo súdnym rozhodnutím.

POZOR!

Na to, aby bola rodičovská dohoda exekučným titulom musí byť schválená súdom! 

Akú sumu výživného môžem žiadať?

Súd pri určení výšky výživného musí podrobne zistiť osobné, zárobkové a majetkové pomery povinného rodiča, teda rodiča v koho starostlivosti sa dieťa nenachádza. Súčasne súd musí zistiť, kto a v akom rozsahu sa o dieťa osobne stará, aká je majetková situácia na strane oprávneného rodiča (teda rodiča v koho starostlivosti dieťa zotrváva) a aké sú mesačné výdavky dieťaťa.

Súd okrem iného zisťuje i vzdelanie rodičov, zisťuje či majú iné vyživovacie povinnosti a či po rozpade vzťahu alebo po rozvode manželstva bývajú v jednej spoločnej domácnosti sami (resp. Sami s dieťaťom) alebo im niekto v domácnosti vypomáha.

Súd vychádza vždy z individuálnych skutočností, toho ktorého prípadu a najmä z okolností, ktoré sú mu známe v čase jeho rozhodovania. 

POZOR! 

V prípade, ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, môže tiež rozhodnúť o tom, že výživné na dieťa sa neurčuje.

Aké výdavky dieťaťa súd zohľadní pri určení sumy výživného?

Príkladmo uvádzame náklady na : 

 1. stravovanie, 
 2. zdravotnú starostlivosť, 
 3. bývanie, 
 4. školu/škôlku, 
 5. oblečenie, 
 6. hygienické potreby, 
 7. krúžky, 
 8. hračky, 
 9. iné: kultúrne podujatia, voľnočasové aktivity, športové aktivity, umelecké krúžky a ďalšie.

Za účelom určenia konkrétnych a presných výdavkov dieťaťa a stanovenia vhodnej výšky výživného zasielame rodičom pred podaním návrhu či vyjadrenia na súd tabuľku nákladov a následne si racionálne spoločne prejdeme jednotlivé položky. 

Existuje minimálna výška výživného?

ÁNO. Zákonom je stanovená minimálna výška výživného, ktorá sa od 1.7.2020 zvyšuje zo sumy 28,79 EUR na sumu 29,42 EUR, ktorá sa vypočítava z 30% životného minima. 

Zmyslom stanovenia minimálnej výšky výživného je potreba aspoň čiastočného hradenia nákladov dieťaťa a to bez ohľadu na možnosti, schopnosti a majetkové pomery povinného rodiča. 

Čo je to výživné na tvorbu úspor? 

Okrem bežného mesačného výživného pokrývajúceho aktuálne mesačné výdavky dieťaťa, môže súd povinného rodiča zaviazať i k úhrade výživného na tvorbu úspor. Tvorba úspor slúži na zabezpečenie budúcich potrieb dieťaťa (vzdelanie, prenájom či kúpa vlastného bývania a pod.) alebo i súčasných nadštandardných potrieb dieťaťa (drahšie športové aktivity a pod.). 

Predpokladom pre určenie výživného na tvorbu úspor je nadštandardná životná úroveň povinného rodiča, kedy tento disponuje vyššími mesačnými príjmami a je spôsobilý dieťaťu umožniť vyšší životný štandard. 

Môžem neskôr žiadať výživné zvýšiť alebo znížiť?

ÁNO. O zvýšenie aj zníženie výživného môžete žiadať, ak dôjde k zmene pomerov na Vašej strane, na strane druhého rodiča alebo na strane dieťaťa.

Predpokladom pre podanie návrhu je taká zmena, ktorá objetívne odôvodňuje potrebu zmeny právoplatného súdneho rozhodnutia. Napríklad dieťa je podstatne staršie ako v čase pôvodného súdneho rozhodnutia a teda má vyššie mesačné náklady (napríklad nastúpilo na strednú školu, vysokú školu, má zdravotné problémy a pod.). Zmena výšky výživného prichádza do úvahy i v prípade, že dôjde k zmene majetkových pomerov a príjmov na strane jedného z rodičov, v dôsledku čoho bude pôvodné súdne rozhodnutie už neadekvátne.  

Môžem podať na neplatiaceho rodiča Návrh na vykonanie exekúcie? 

ÁNO. Ak rodič, ktorému bola uložená povinnosť hradiť výživné toto v stanovenej sume a v stanovenom čase neuhrádza, môžete podať Návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor po podaní Návrhu siahne na majetok tohto rodiča, resp. Môže dokonca vydať príkaz na zadržanie jeho vodičského preukazu. (V Návrhu na vykonanie exekúcie môžete žiadať okrem istiny – sumy výživného aj úroky z omeškania.)

Môžem podať na neplatiaceho rodiča trestné oznámenie?

ÁNO. Môžete podať trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. V zmysle ustanovenia § 207 ods.1) ten kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ak Vám teda druhý rodič počas dvoch mesiacov v období dvoch rokov neuhradil výživné na dieťa  a súčasne nie ste schopní dospieť k spoločnej dohode, máte možnosť vyvodiť následky z jeho konania aj v trestnoprávnej rovine. Avšak apelujeme na tú skučonosť, že aktuálna situácia zasiahla všetkých z nás, treba mať pochopenie, treba brať ohľad na to, že si neplatiaci rodič nemusel zaviniť platobnú neschopnosť vlastnou vinou a ak chce a má v úmysle tieto peniaze vlastnému dieťaťu v budúcnosti doplatiť – je lepšie sa dohodnúť a vzájomne si pomôcť. Dnešný ústupok môže byť rozhodujúci pre Vaše budúce vzťahy a schopnosť bezkonfliktne vychovávať dieťa. 

Môžem podať Návrh na vykonanie exekúcie a súčasne aj trestné oznámenie?

ÁNO. Podanie návrhu na vykonanie exekúcie nevylučuje možnosť súčasného podania trestného oznámenia, v prípade, že sú dané dôvody na jeho podanie. 

Kedy mám nárok na náhradné výživné? 

Ak Vám druhý rodič nezaplatil výživné na dieťa dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného, a ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi.

V akej sume mi bude náhradné výživné priznané? 

Vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej rodičovskej dohody, najviac však do výšky 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. 

Môžem si nárokovať na spätné výživné?

ÁNO. Avšak musia byť splnené zákonné podmienky na priznanie spätného výživného (musia nastať okolnosti hodné osobitného zreteľa). Spätné výživné je možné priznať na maloleté dieťa len 3 roky spätne odo dňa podania návrhu na príslušný súd. 

Pripravíme pre Vás: 

 • spísanie rodičovskej dohody
 • spísanie a podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, návrhu na určenie výživné, návrhu na zvýšenie výživného alebo návrhu na zníženie výživného
 • zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte ďalšie otázky ako napríklad: Zohľadňuje sa pri určení výživného i mnou hradený úver? Čo, ak mám leasing? Čo, ak som dobrovoľne investoval finančné prostriedky v prospech dieťaťa? Môžem platiť výživné v splátkach? Ako zistím príjmy rodiča z jeho podnikania?, kontaktujte nás a my Vám ich radi zodpovieme.

Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Neplatí mi výživné na dieťa! Čo môžem robiť?
Prejsť na začiatok