ZRUŠENIE BSM POČAS TRVANIA MANŽELSTVA

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov („BSM“) vzniká uzatvorením manželstva a zahŕňa všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré ste spoločne ako manželia nadobudli za trvania manželstva a ktoré môžu byť predmetnom vlastníctva. 

Do Vášho spoločného majetku manželov však nepatrí napríklad:

  • Vec získaná dedičstvom alebo darom,
  • Vec, ktorú má manžel vo svojom výlučnom vlastníctve a podľa svojej povahy slúžia jeho osobnej potrebe alebo výkonu jeho povolania,
  • Vec, ktorá bola jednému z manželov vydaná v rámci predpisov o reštitúcii majetku (ale len vtedy, ak mal danú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka).

Dá sa zrušiť BSM aj za trvania manželstva?

ÁNO. Zákon upravuje situácie, kedy je možné zrušiť BSM aj počas trvania manželstva, a to i napriek tomu, že v zásade BSM zaniká buď rozvodom manželstva alebo smrťou jedného z manželov.

K zániku BSM za trvania manželstva môže dôjsť, ak:

  • jeden z Vás ako manželov získal oprávnenie na podnikanie,
  • zachovanie BSM a jeho ďalšia existencia by odporovala dobrým mravom.

Získanie oprávnenia na podnikanie

Obchodný zákonník definuje podnikanie ako  “sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.” Podnikateľom sa rozumie osoba podľa § 2 Obchodného zákonníka: (osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.)

Ak jeden z Vás ako manželov získal oprávnenie na podnikanie, tak druhý manžel, ktorý nie je podnikateľom, má právo podať na miestne príslušný súd návrh na zrušenie BSM počas trvania manželstva. Ak ste obaja podnikateľmi návrh môže podať ktorýkoľvek z Vás.

Rozpor s dobrými mravmi

Rozpor s dobrými mravmi je nevyhnutné posudzovať individuálne pri každom jednom prípade. Musí byť zrejmé, či konaním, resp. nekonaním jedného z manželov dochádza k porušovanie dobrých mravov v takej zásadnej miere, že ďalšie trvanie BSM nie je možné. Išlo by napríklad o situáciu, kedy jeden z manželov v zásadnej miere nehospodárne nakladaná so spoločným majetkom. Zásadný je tiež vplyv na rodinu – deti. Konaním v rozpore s dobrými mravmi by bola napríklad situácia, kedy by manžel míňal rodinné úspory na hazard a boli by ohrozené základné potreby rodiny. 

Zruší nám súd BSM len z dôvodu, že už nežijeme v spoločnej domácnosti? 

NIE: Dôvodom na zrušenie BSM nemôže byť len tá skutočnosť, že už spolu nežijete ako manželia v jednej spoločnej domácnosti: „Dôvodom zániku BSM podľa súdnej praxe a ani podľa platných právnych predpisov nemôže byť skutočnosť , že manželia už spolu nežijú v spoločnej domácnosti: Zrušenie spoločnej domácnosti nemá za následok zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Predmetom vyporiadania, ktoré spočíva v zistení a rozdelení spoločného majetku, môže byť len majetok, ktorý existuje ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva ako spoločný. (R 104/1967) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov trvá naďalej aj po zrušení spoločného hospodárenia a na právach a povinnostiach manželov vyplývajúcich z tohto spoluvlastníctva sa tým nič nemení. Občiansky zákonník nepripúšťa za trvania manželstva inú možnosť zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov než právoplatným súdnym rozsudkom. Ak manželia zrušia spoločnú domácnosť, táto skutočnosť sama osebe nemá priamy vplyv na ďalšie trvanie manželstva, a preto nie je ani dôvodom zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Táto skutočnosť by sama osebe nemohla byť ani dôvodom na jeho zrušenie podľa ustanovenia § 148 ods. 2 OZ. (R 42/1972)“

Ako nám BSM zanikne a ako máme postupovať ďalej? 

Po tom, čo súd vyhodnotí Váš Návrh na zrušenie BSM za dôvodný, vydá rozhodnutie vo veci samej, ktorým zruší BSM. Samotné BSM následne zaniká právoplatnosť tohto rozhodnutia. Po zrušení BSM si musíte spoločný majetok nadobudnutý počas trvania BSM vzájomne vyporiadať. Môžete uzatvoriť buď Dohodu o vyporiadaní BSM alebo ak sa nebudete vedieť dohodnúť môžete podať na miestne príslušný súd žalobu o vyporiadanie BSM. 

Pripravíme pre Vás: 

  • poskytneme Vám právne poradenstvo vo veci zrušenia/ vyporiadania BSM,
  • spíšeme a podáme za Vás Návrh na zrušenie BSM na súd,
  • následne sa pokúsime vyporiadanie spoločného majetku vyriešiť zmierlivou cestou a uzatvoriť Dohodu o vyporiadaní BSM, v prípade potreby podáme na súd Žalobu o vyporiadanie BSM,
  • zastupíme Vás v konaní pred súdom a budeme pri Vás až do právoplatného skončenia veci.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

ZRUŠENIE BSM POČAS TRVANIA MANŽELSTVA
Prejsť na začiatok