Príspevok na rozvedeného manžela – máte naňho nárok?

Za trvania manželstva majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorou si zabezpečujú rovnakú životnú úroveň – situácia sa však mení rozvodom manželstva!

Kedy mám nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela?

Nárok na príspevok na rozvedeného manžela máte, ak sa po rozvode manželstva nie ste schopný sám/ sama živiť. Príspevok slúži na Vašu primeranú výživu a bývalý manžel je Vám povinný prispievať podľa jeho schopností, možností a majetkových pomerov. 

Bývalý manžel je Vám povinný finančne prispievať, no táto suma neslúži na rovnocenné dorovnanie životnej úrovne ako je tomu počas trvania manželstva medzi manželmi.

Môžem si žiadať o príspevok, ak sme neboli zosobášení? 

NIE. Existencia manželstva a jeho následný zánik je základnou podmienkou nároku na príspevok rozvedeného manžela. Druh či družka nemá nárok na finančnú pomoc od bývalého partnera po rozpade vzťahu.

Kedy mi vzniká nárok na výživu rozvedeného manžela?

Nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela Vám vzniká dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva

Je však potrebné podať z Vašej strany návrh na súd, keďže tento Vám môže priznať výživné najskôr odo dňa podania samotného návrhu na súd. 

Môžem si žiadať výživné spätne? 

NIE. Zročné (spätné) výživné je možné žiadať len pri maloletých deťoch, ktoré sú svojou výživou odkázané na rodičov.

V akej sume mi bude príspevok priznaný? 

Súd Vás bude primárne viesť k uzatvoreniu mimosúdnej dohody, ak sa nedohodnete, tak celkovú výšku príspevku určí súd na základe majetkových možností, schopností a pomerov bývalého manžela a súčasne pri určení výšky príspevku prihliadne aj na dôvody rozvratu vzťahov medzi Vami ako manželmi. 

Na akú dlhú dobu možno priznať príspevok na rozvedeného manžela?

Príspevok možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Len výnimočne súd môže túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. 

Kedy mi právo na poskytnutie príspevku na rozvedeného manžela zanikne?       

 1. ak sa budete znovu schopný sám živiť, 
 2. ak uzavriete nové manželstvo, keďže v tomto prípade vzniká nová vzájomná vyživovacia povinnosť medzi novými manželmi,
 3. smrťou manžela, ktorý poskytuje príspevok na výživu rozvedenému manželovi, keďže vyživovacia povinnosť neprechádza na dedičov, 
 4. ak aj druhý z rozvedených manželov stratí schopnosť sám sa živiť.  

Čo musí návrh obsahovať? 

 • identifikačné údaje manžela, resp. rozvedeného manžela, ktorý o príspevok žiada, s uvedením mena, priezviska, dátum narodenia, trvalého bydliska, prípadne aktuálneho bydliska a štátnej príslušnosti,
 • identifikačné údaje manžela, resp. rozvedeného manžela, proti ktorému návrh smeruje, ktorý má príspevok platiť, a teda meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, prípadne aktuálne bydlisko a štátnu príslušnosť,
 • opis skutkového stavu – opis skutočností rozvedeným manželom, ktorý sa príspevku domáha, najmä prečo nie je schopný sa samostatne živiť,
 • odôvodnenie požadovanej výšky príspevku, predovšetkým uvedením príjmov navrhovateľa a opodstatnených výdavkov na domácnosť, na deti a osobné výdavky.
 • z návrhu musí byť ďalej zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha, v akej výške, prípadne na akú dobu, teda musí obsahovať petit – návrh ako sa má súd rozhodnúť.

Pripravíme pre Vás: 

 • spísanie mimosúdnej dohody o príspevku na výživu rozvedenému manželovi
 • spísanie a podanie návrhu na priznanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi
 • zastupovanie v konaní pred súdom

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.

Príspevok na rozvedeného manžela – máte naňho nárok?
Prejsť na začiatok