NOVINKY v obchodnom registri, o ktorých musíte vedieť!

Od 1.10.2020 došlo k viacerým zmenám zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktoré zasiahli mnohé podnikateľské subjekty. Jedná sa o nasledovné zmeny: 

  1. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA SO SÚDOM

Od 1.10.2020 je možné podávať návrhy na zápis do obchodného registra výhradne v elektronickej podobe. Návrh sa podáva na príslušný registrový súd prostredníctvom elektronického formulára. K návrhu je potrebné priložiť prílohy tiež výlučne v elektronickej podobe. 

POZOR! Ak podáte návrh osobne v písomnej podobe na súde, súd na tento návrh prihliadať nebude!

VÝHODOU sú nižšie súdne poplatky! Za elektronické podania uhradíte len 50% zo súdneho poplatku hradeného pri návrhu podanom v listinnej podobe. 

2. SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri. Osoba musí preukázať,  k takej nehnuteľnosti vlastnícke právo alebo užívacie právo alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Táto povinnosť platí aj po novom, avšak súhlas musí byť písomný a podpis musí byť úradne osvedčený. 

3. OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNÍKOV

Ďalšou zmenou, ktorá sa dotkne pravdepodobne najväčšieho počtu subjektov je povinnosť doplnenia osobných údajov o spoločníkoch spoločnosti, a to: rodné číslo alebo dátum narodenia a v prípade ak je spoločníkom právnická  osoba je subjekt povinný zapísať identifikačné číslo osoby.[AkAꟾK1] 

4. OBMEDZENIE OPRÁVNENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU

Obmedzenie štatutárneho orgánu konať za spoločnosť je už úplne zakázané zapísať do ORSR. Do 30.9.2021 je potrebné zosúladiť uvedené s právnou úpravou a nevyhovujúce údaje z obchodného registra vymazať.

5. ZRUŠENIE, NEPLATNOSŤ A ZÁNIK SPOLOČNOSTI

Spoločnosti založené na dobu určitú sa zrušia uplynutím určitej doby. Ak spoločníci spoločnosti do 60 dní neustanovia likvidátora a nezložia preddavok na likvidáciu, považuje sa spoločnosť márnym uplynutím lehoty 60 dní za založenú na dobu neurčitú. 

Súd môže kedykoľvek aj bez návrhu zrušiť spoločnosť ak (i) zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti, (ii) orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskej zmluvou alebo Obchodným zákonníkom viac ako tri mesiace, (iii) spoločnosť nespĺňa podmienky ohľadne sídla, napr. nemá platne udelený súhlas, (iv) poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond, alebo (v) je v omeškaní s uložením účtovnej závierky do zbierky listín o viac ako 6 mesiacov (účtovnú závierku je potrebné uložiť do 9 mesiacov odo dňa jej zostavenia § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka). Spoločnosť zaniká ku dňu ‎výmazu z obchodného registra.

6. ZÁKAZ PREVODU OBCHODNÝCH PODIELOV A ZAKLADANIA SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Zakladateľmi spoločnosti s ručením obmedzeným nemôžu byť fyzické osoby voči ktorým je vedená exekúcia. Rovnako tieto osoby nemôžu previesť obchodný podiel alebo nadobúdať obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. 

7. ZÁKAZ VÝKONU FUNKCIE KONATEĽA

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, voči ktorej v čase vykonania zápisu do obchodného registra nie je vedená exekúcia. Začatie exekučného konania a jeho priebeh počas ‎výkonu funkcie konateľa nemá vplyv na trvanie funkcie konateľa. Rozhodujúci je deň zápisu do obchodného registra.

8. VÝMAZ Z OBCHODNÉHO REGISTRA

  • Registrový súd  vymaže spoločnosti z obchodného registra, ak nevykonali premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na menu euro do 1.12. 2020. Takúto povinnosť mali spoločnosti už s príchodom meny euro v roku 2009, resp. do konca tohto roka.
  • Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30.9.2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Zahraničným fyzickým osobám výmazom ich podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra podľa vyššie uvedeného nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania, ktorý bol v obchodnom registri zapísaný k 30.9.2020, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  • z obchodného registra budú tiež vymazané staré právne formy, pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo svoj význam. Jedná sa napríklad o národné výbory, obecné podniky, či „hospodárske zariadenia“, ktoré boli do obchodného registra prevzaté ešte z právnej úpravy Hospodárskeho zákonníka a predchádzajúceho podnikového registra. Z dôvodu vytvorenia samostatného Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej mocifyzická osoba – podnikateľ už nebude mať možnosť dobrovoľného zápisu alebo zápisu podľa osobitného zákona do ORSR, ale len do spomenutého osobitného registra. V dôsledku vzniku osobitného registra, vymaže registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR zapísané osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1.10.2020 do obchodného registra nezapisujú. Týmito osobami sú: osoby pôvodne vedené v podnikovom registri považované podľa úpravy účinnej od 1.1.2002 za zapísané v obchodnom registri podľa Obchodného zákonníka, fyzické osoby a podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb.

POZOR – NEDOSTAŇTE POKUTU!

  • Do 31.12.2020 pri už začatej likvidácii spoločnosti uložte do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa stavu majetku zisteného do 30.9.2020,
  • Do 1.12.2020 vykonajte premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na menu euro,
  • Do 30.9.2021 si doplňte do Obchodného registra osobné údaje spoločníkov, ktorými sú pri fyzickej osobe: rodné číslo alebo dátum narodenia a pri právnickej osobe: identifikačné číslo osoby,
  • Do 30.9.2021 zosúlaďte prípadné zapísané obmedzenia štatutárneho konať v obchodnom registri,
  • Do 30.9.2021 potvrďte zapísané údaje alebo návrh zmeny zapísaných údajov fyzických osôb oprávnených konať v mene organizačnej zložky zapísanej slovenskej alebo zahraničnej právnickej osoby.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

NOVINKY v obchodnom registri, o ktorých musíte vedieť!
Prejsť na začiatok