Odklad splátok úveru – ako na to?

Kto môže požiadať o odklad splátok úveru?

 • fyzické osoby,
 • živnostníci,
 • malé a stredné podniky do 250 zamestnancov.

Podmienkou je, aby bol úver splácaný pravidelne v stanovených a dohodnutých splátkach.

Ako môžem požiadať o odklad splátok úveru?

O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom Žiadosti o odklad splátok z  dôvodu zmiernenia  negatívnych následkov pandémie. Takáto žiadosť sa nachádza na webovej stránke každej banky alebo nebankového subjektu s tým, že žiadosť môžete podať elektronicky alebo písomne. 

O aký najdlhší odklad splátok úveru môžem požiadať?

Požiadať o odklad splátok úveru môžete banku maximálne jedenkrát s odkladom na 9 mesiacov. 

Dokedy ma banka musí informovať o vybavení mojej žiadosti? 

Do 30-tich dní od podania žiadosti o odklad splátok. Pričom každé rozhodnutie je posudzované individuálne a musí byť riadne zdôvodnené. 

Kedy mi nemusia povoliť odklad splátok? 

 1. Ak ste v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 dní ku dňu podania žiadosti o odklad splátok,
 2. Ak ste v omeškaní so splátkou iného úveru u tej istej banky alebo nebankového subjektu minimálne vo výške 100,-€,
 3. Ak ste riadne vyplnili žiadosť o odklad splátok,
 4. Ak žiadosť o doklad splátok neobsahuje potrebné náležitosti,
 5. Ak ste boli ku dňu podania žiadosti v stave zlyhania podľa osobitného predpisu. 

Môže byť odložená splátka úveru považovaná za omeškanú platbu?

NIE. Pozitívom je, že nebudete mať žiadny zápis v úverovom registri a v budúcnosti Vám nehrozia komplikácie a iné obštrukcie pri čerpaní iného úveru.

Zmenia sa mi podmienky uzatvorenej úverovej zmluvy a musím niečo dodatočne podpisovať?

Podpisovať dodatočne nič nemusíte, avšak dôjde k zmene spotrebiteľskej zmluvy v podobe dodatku k zmluve. 

Banka je Vám povinná do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok zaslať: 

 • Informácie o Vašej povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu a o jeho celkovej výške,
 • Informácie o postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok,
 • Informácie o možnosti splácania úveru i počas obdobia schváleného odkladu splátok úveru a o iných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.

Musím za podanie žiadosti o odklad splátok zaplatiť?

NIE. Podanie žiadosti nie je spoplatnené. 

POZOR – Odklad splátok úveru nie je zadarmo!

Odklad splátok úveru nie je odpustením dlhu. I napriek tomu, že Vám budú splátky odložené počas tohto obdobie ste povinný hradiť úroky z jednotlivých splátok úveru. 

Ak ste sa ocitli v nepriaznivej situácii spôsobenej koronavírusom a potrebujete poskytnúť právne poradenstvo, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.skkornhauser@ak-ak.sk

Odklad splátok úveru – ako na to?
Prejsť na začiatok