ROZVOD – krátky sprievodca

Uzavretím manželstva veríme, že je to na celý život. Bohužiaľ častokrát to tak bez našej viny nie je, dokonca štatisticky sa na Slovensku rozvádza až 30 % manželstiev. Zostať alebo odísť? Rozhodnutie, pred ktorým stojí mnoho manželstiev. Je to otázka, ktorá v rodinných domácnostiach o to viac rezonuje v súčasnej dobe preventívnej izolácie, kedy s partnerom trávime mnohonásobne viac času. Súčasná spoločenská a ekonomická situácia stupňuje napätie a môže odhaliť poškodené manželské vzťahy. Uvedomiť si, že naše manželstvo už nefunguje nie je ľahké, treba si ale uvedomiť, že rozvodom môžete nielen stratiť, ale aj veľa získať do ďalšieho života. V takýchto chvíľach je najlepšie vyhľadať rozvodového právnika, ktorý Vám poradí ako postupovať racionálne a nepochybiť v emočnom skrate. Predtým než sa rozhodnete ako ďalej, urobíme Vám krátky exkurz rozvodovým konaním a zodpovieme Vám základne otázky.  

Kam podať návrh na rozvod manželstva? 

Návrh treba podať na miestne príslušný súd – to je súd, v ktorého obvode ste mali ako manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má stále bydlisko aspoň jeden z Vás. Inak je miestne príslušný všeobecný súd v bydlisku toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd v bydlisku navrhovateľa – teda Vás.

Návrh na rozvod manželstva je možné podať elektronicky, poštou alebo osobne ho priniesť do podateľne súdu. 

Je podanie návrhu na rozvod manželstva spoplatnené? 

Áno. Návrh je spoplatnený sumou vo výške 66,- Eur.

Čo musí návrh na rozvod manželstva obsahovať?

– Osobné údaje účastníkov konania (manželov a maloletých detí): meno, priezvisko (rodné priezvisko manželky), dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť.

  • Opis skutkového stavu: Prečo sa chcete rozviesť? Kedy nastali rozpory medzi Vami ako manželmi? Bývate stále v jednej domácnosti? Hospodárite spoločne? Odkedy sa intímne nestýkate? Máte maloleté deti? Vidíte možnosť nápravy vzťahov? Je takýto rozvrat trvalý?
  • Ak máte maloleté deti musíte ďalej uviesť ich meno, priezvisko, vek a následne spôsob úpravy práv a povinností k deťom: Komu bude dieťa zverené po rozvode manželstva? Aký bude styk druhého rodiča s dieťaťom? Aké výživné bude povinný rodič hradiť? Kto bude zastupovať dieťa a spravovať jeho majetok? Kto bude poberať prídavok na dieťa a kto si bude uplatňovať daňový bonus? 

Aké prílohy mám k návrhu na rozvod manželstva priložiť?

Sobášny list, rodný list maloletých detí, orientačnú sumu mesačných výdavkov na maloleté dieťa, orientačnú sumu Vašich mesačných výdavkov, potvrdenie o Vašom príjme od zamestnávateľa, alebo potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ak ste poberateľom dôchodku alebo nejakej inej dávky podľa osobitného zákona, či potvrdenie o tom, že ste vedený na úrade práce a iné dôkazy preukazujúce Vaše mesačné výdavky a výdavky maloletého dieťaťa.

V koľkých vyhotoveniach mám zaslať súdu návrh na rozvod manželstva? 

Návrh je potrebné súdu zaslať vo dvoch vyhotoveniach. V prípade, že sú účastníkmi i maloleté deti, tak v troch vyhotoveniach ( jedno vyhotovenie bude určené pre kolízneho opatrovníka, ako zástupcu dieťaťa v rozvodovom konaní). To samozrejme neplatí ak podanie robíte elektronicky. 

Ako konanie o rozvod manželstva prebieha?

Po tom, čo je súdu doručený návrh na rozvod manželstva, súd tento odošle druhému manželovi aj s výzvou na vyjadrenie sa. Následne vyjadrenie tohto manžela doručí navrhovateľovi na vyjadrenie a potom opäť druhému manželovi na ďalšie vyjadrenie. Počas tohto obdobia súd súčasne vyzve účastníkov konania na doloženie ďalších potrebných listinných dôkazov a následne vytýči termín pojednávania. Na pojednávaní Vás bude súd viesť k zmierlivému vyriešeniu veci a spýta sa Vás na vôľu návštevy mediátora. V prípade bezvýsledného zmierovacieho pokusu súd otvorí pojednávanie, vypočuje si Vás a buď rozhodne na prvom pojednávaní alebo pojednávanie vo veci odročí a požiada Vás o zaslanie dodatočných vyjadrení, či listinných dôkazov. Ak sú účastníkmi konania maloleté deti, tak sa pojednávania zúčastní aj kolízni opatrovník a tento sa vyjadrí k osobe dieťaťa, zvereniu dieťaťa, úprave styku a výživnému. Na pojednávaní je prítomný zákonný sudca, zapisovateľka (ak sa nepristúpi len k zvukovému nahrávaniu priebehu pojednávania), účastníci konania (ich právni zástupcovia) a kolízny opatrovník.

Musí súd rozhodnúť o starostlivosti a styku s deťmi ?

Súčasťou konania o rozvode je vždy aj konanie o úprave pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Rovnako je možné upraviť pomery k deťom aj na čas do rozhodnutia súdu o rozvode manželstva.

Čo s majetkom z manželstva ?

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa rieši dohodou manželov, príp. manželské spoluvlastníctvo vysporiada súd na návrh jedného z manželov, avšak vždy až po právoplatnosti rozsudku, ktorým boli manželia rozvedení.

Ako Vám môže pomôcť advokát ?

  • odborná pomoc a asistencia pri formulácii dôvodov rozvodu manželstva
  • plánovitý postup v priebehu rozvodového konania, konania o úpravu práv a povinností k deťom a následne v konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vypracovanie jednotlivých návrhov, vyjadrení, príp. iných podaní
  • návrh úpravy osobnejstarostlivostio deti a príp. aj styku rodiča s deťmi
  • návrh úpravy povinnosti platiť výživné
  • zmena Vášho priezviska po rozvode manželstva

V prípade, že potrebujete pomôcť so spísaním návrhu na rozvod manželstva, úpravou styku s dieťaťom, vysporiadaním majetku, či zastupovaním v už prebiehajúcom konaní, radi Vám pomôžeme. Neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.sk kornhauser@ak-ak.sk 

ROZVOD – krátky sprievodca
Prejsť na začiatok