Pandemický rodičovský príspevok bol obnovený od 1.11.2020.

Od 1.11.2020 máte opäť nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok z dôvodu zhoršenia pandémie COVID-19. 

Kto má na neho nárok?

Oprávnená osoba, ktorej v čase trvania krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že 

  • jeho dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo 
  • šesť rokov veku, ak ide o dieťa s
    dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo 
  • ak ide o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby.

Odkedy máte nárok na pandemický rodičovský príspevok? 

Od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok. 

Kedy nemáte nárok na pandemický rodičovský príspevok?

Ak máte 

  • príjem zo závislej činnosti, 
  • príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo 
  • ste poberateľmi dávky sociálneho poistenia (napríklad materské, dávka v nezamestnanosti, ošetrovné), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia alebo 
  • príspevku na opatrovanie alebo 
  • máte nárok na poskytovanie rodičovského príspevku v zmysle zákona na iné dieťa.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Pandemický rodičovský príspevok bol obnovený od 1.11.2020.
Prejsť na začiatok