Pracovná zmluva + jej podstatné náležitosti

Viete, aké podstatné náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať?  

Pracovná zmluva je upravená v ustanovení § 42 Zákonníka práce. Následné znenie § 43 ods. 1 Zákonníka práce uvádza, ktoré obsahové náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať. 

Zamestnávateľ je povinný sa so zamestnancom dohodnúť na:

            a) druhu práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma s tým, že pracovná zmluva musí obsahovať aj stručnú charakteristiku – opis práce,

            b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

            c) deň nástupu do práce,

            d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

  1. Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma:

Druh práce musí byť vždy určený (formulovaný) dostatočne určito a z pracovnej zmluvy musí byť zrejmé, čo je náplňou práce zamestnanca – krátky popis práce, ktorú bude zamestnanec pre zamestnávateľa vykonávať. 

2. Miesto výkonu práce: 

Miestom výkonu práce sa rozumie geograficky určené pôsobenie zamestnanca, kde bude vykonávať prácu pre zamestnávateľa.  

Nie je vylúčené, aby si zamestnanec so zamestnávateľom dohodol aj viac miest výkonu práce. Tieto avšak musia byť vždy dostatočne určité, rovnako ako ostatné podstatné náležitosti pracovnej zmluvy.

3. Deň nástupu do práce: 

Deň nástupu do práce je ďalšou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy, ktoré musí vždy obsahovať. S dátumom nástupu do práce sa spája vznik pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Zamestnanec si so zamestnávateľom zvyčajne dohadujú ako deň nástupu do práce konkrétny deň vyjadrený kalendárnym dňom, tento okamih však môže byť vyjadrený aj iným spôsobom, avšak ten nesmie vzbudzovať pochybnosti o tom, čo tým zamestnanec so zamestnávateľom chceli dohodnúť. Ako deň nástupu do práce môže byť dohodnutý aj deň pracovného pokoja.

4. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve:

Mzdové podmienky sú tiež obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy. Môžu byť upravené v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. 

POZOR! Zamestnávateľ si nesmie so zamestnancom dohodnúť nižšiu základnú zložku mzdy, ako ponúkol zamestnancovi v rámci ponuky zamestnania.

Vyššie sme si vymenovali podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, avšak okrem týchto môže pracovná zmluva obsahovať aj ďalšie bežné obsahové náležitosti, ktoré sú obsiahnuté v ustanovení § 43 ods. 2 Zákonníka práce a to napríklad:i výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky či dĺžka výpovednej doby.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Pracovná zmluva + jej podstatné náležitosti
Prejsť na začiatok