Vyššia výmera dovolenky pre rodičov!

Dňa 4.2.2021 parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorou doplnil zmeny prijaté počas uplynulého roka a upresnil doterajšie nejasnosti pri nároku na vyššiu výmeru dovolenky pre rodičov. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1.3.2021. (Čaká sa ešte na podpis prezidentky SR.)

Čo musíte splniť, aby ste mali nárok na viac dovolenky?

Dnes je základná výmera dovolenky za kalendárny rok stanovená na min. 4 týždne s tým, že zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov, má nárok na 5 týždňov dovolenky.

Podľa novely Zákonníka práce sa zamestnancom trvale sa starajúcim o dieťa na účely Zákonníka práce rozumie:

  • zamestnanec, ktorý sa OSOBNE stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a
  • zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. 

Ako preukážete nárok na viac dovolenky?

Zamestnávateľovi musíte písomne oznámiť, že sa trvale stará o dieťa podľa vyššie uvedeného.

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky Vám zaniká dňom, keď sa prestanete trvale starať o dieťa podľa vyššie uvedeného. Aj zánik trvalej starostlivosti o dieťa ste ako zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.

Budete mať nárok na 5 týždňov dovolenky obaja rodičia?

ÁNO, ak ste obaja zamestnaní, máte menej ako 33 rokov a súčasne sa trvalo staráte o dieťa.

Ak spolu nežijete v spoločnej domácnosti, je potrebné, aby ten rodič, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti preukázal, že sa o dieťa trvalo stará. 

POZOR! Nestačí v tomto prípade iba stretávanie sa s dieťaťom (napríklad, ak máte súdom určený styk v rozsudku alebo v uznesení).

Pri striedavej osobnej starostlivosti je splnená podmienka trvalej starostlivosti o dieťa a nároku na 5 týždňov dovolenky u oboch rodičov.

Čo v prípade, že sa Vám narodí dieťatko v priebehu kalendárneho roka?

V zmysle novely Zákonníka práce: „Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok podľa prvej vety nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odseku 1 patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.“

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Vyššia výmera dovolenky pre rodičov!
Prejsť na začiatok