Výživné pre nevydatú (slobodnú) matku

Vedeli ste, že otec dieťaťa, za ktorého matka nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 2 rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke v primeranej miere na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Kto si môže požiadať o takéto výživné?  

Matka dieťaťa, ktorá dieťa porodila a ktorá za otca dieťaťa nie je vydatá. 

Nevydatá matka má nárok  na príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom od otca dieťaťa, pričom otec je na druhej strane povinný prispievať matke nielen na výživu maloletého dieťaťa, ale aj na jej osobité náklady. Povinnosť otca prispievať na výživu matky je časovo obmedzená a to na 2 roky, pričom jej začiatok možno určiť najskôr dňom, kedy sa nevydatej matke po prvýkrát znížili príjmy v dôsledku tehotenstva a najneskôr dňom pôrodu.

POZOR! Ak chcete mať nárok na tento príspevok, musíte preukázať, že Vám skutočne klesol príjem v porovnaní s príjmom v čase pred otehotnením.

Aká je výška príspevku?

Príspevok na výživu matky:

Slúži na vyrovnanie zníženej životnej úrovni matky v čase jej tehotenstva a po pôrode s jej životnou úrovňou pred tehotenstvom. Súd teda nebude v konaní skúmať majetkové pomery otca a nebude vyrovnávať príspevok matky so životnou úrovňou otca, ako by tomu bolo pri maloletom dieťati, ale bude smerovať k tomu, aby bola zabezpečená pôvodná životná úroveň matky, akú mala pred otehotnením. Súd v konaní zisťuje náklady a potreby matky a zákonné hľadiská pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti (schopnosti, možnosti, majetkové pomery povinného, potencionalitu príjmov, súlad s dobrými mravmi). (R 30/2020).  

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom

Slúži na pokrytie neočakávaných výdavkov matky, a to najmä: na kúpu tehotenského oblečenia, vitamínov, na cestovné do zdravotníckeho zariadenia, na doplatky za lieky.

Matka má nárok na pokrytie týchto výdavkov od okamihu, kedy jej vzniknú a to bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí živé.

POZOR! Viaceré mamičky sa mylne domnievajú, že si v rámci príspevku na úhradu nákladov spojených s otehotnením a pôrodom môžu uplatniť aj náklady na zakúpenie detskej výbavy alebo oblečenia. Tieto náklady už nie sú len nákladmi matky, ale nákladmi maloletého dieťaťa a musia byť preto zohľadnené vo výživnom na maloletého dieťa a nie v príspevku na matku.

Súd by mal tiež prihliadnuť na sociálne dávky, ktoré boli matke poskytnuté.

Premlčuje sa nárok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom?

ÁNO, premlčí sa uplynutím 3-och rokov odo dňa pôrodu. (Teda, ak matka neuplatní svoje nároky do 3-och rokov odo dňa pôrodu, otec v prípadnom súdnom konaní môže vzniesť námietku premlčania a súd matke tento nárok neprizná. )

Súd Vám príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom prizná len na návrh!

A môžete ho podať len v čase Vášho tehotenstva, teda v čase, kedy máte naňho nárok. Príspevok je časovo ohraničený.

Môžete sa s otcom dieťaťa aj dohodnúť?

ÁNO. Dohoda je vždy tým najlepším riešením. Odporúčame Vám však si takúto dohodu spísať písomne a následne ju zaslať súdu na schválenie, aby bola exekučným titulom a v prípade neplnenia si dohodnutého finančného príspevku.

Kam máte návrh podať?

Návrh je potrebné podať na miestne príslušný súd, ktorým je súd v mieste bydliska tehotnej ženy. Návrh môžete podať elektronicky, poštou alebo osobne do podateľne súdu v dvoch vyhotoveniach.

Čo musíte v Návrhu uviesť?

  • svoje osobné údaje, osobné údaje otca a osobné údaje maloletého dieťaťa, ak sa už narodilo.
  • Váš príjem a majetkové pomery. Príjem a majetkové pomery súdu zdokladujte!
  • Príjem a majetkové pomery otca.
  • Opíšte Vaše výdavky, ktoré ste vynaložili v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom. Najlepšie je zaslať súdu tabuľku, kde uvediete jednotlivé sumy a položky.

Čo máte k návrhu priložiť?

  • rodný list dieťaťa,
  • potvrdenie o príjme (resp. poslednom príjme),
  • zoznam mesačných výdavkov. 

Je podanie návrhu spoplatnené?

NIE. Je oslobodené od súdneho poplatku. 

Pripravíme pre Vás: 

  • spísanie mimosúdnej dohody o nároku na príspevok,
  • spísanie a podanie návrhu na priznanie príspevku,
  • zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia vec.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.

Výživné pre nevydatú (slobodnú) matku
Prejsť na začiatok