Zmenil sa počas koronavírusu nárok na ošetrovné (OČR) ?

Od 27.3.2020 platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorou došlo k zmenám pri poskytovaní nároku na ošetrovné počas vyhláseného núdzového stavu. 

Kto si môže počas pandémie koronavírusu uplatniť nárok na ošetrovné? 

Nárok na ošetrovné má teraz nemocensky poistený rodič, ktorý sa osobne stará počas celého dňa o dieťa:

  1. mladšie ako 11 rokov (dieťa má najviac 10 rokov a 364 dní) alebo mladšie ako 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (v týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára alebo pedietra dieťaťa), 
  2. mladšie ako 16 rokov (potvrdenie lekára alebo pediatra je nevyhnutné),
  3. ktorému sa končí obdobie rodičovskej dovolenky a nemá možnosť umiestniť dieťa do predškolského zariadenia (potvrdenie lekára sa nevyžaduje), 
  4. ktorému dieťa odhlásili zo súkromného predškolského zariadenia a súčasne nemá možnosť umiestniť dieťa do iného predškolského zariadenia alebo nájsť si opatrovateľku, ktorá by sa vedela o dieťa postarať (potvrdenie lekára sa nevyžaduje),
  5. ktorý je nemocensky poistený, a doposiaľ sa mu o dieťa starala iná osoba – napríklad starí rodičia či opatrovateľka (potvrdenie lekára sa nevyžaduje).

Nárok na ošetrovné má rodič, ak dieťaťu:

  1. bolo nariadené karanténne opatrenie,
  2. bola škola, resp. škôlka dieťaťa uzatvorená.

Nárok na ošetrovné má aj:

  1. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie – v tomto prípade je potrebné potvrdenie lekára či hygienika,
  2. fyzická osoba, ktorá sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu. Osobitné potvrdenie potrebné nie je. 

Dokedy mi trvá nárok na ošetrovné? 

Nárok na ošetrovné trvá do skončenia potreby ošetrovania alebo poskytovania starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní alebo poskytovaní starostlivosti môžu poistenci striedať.

Aká je výška ošetrovného?

Ošetrovné je vyplácané vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Kde a ako môžem žiadať o priznanie ošetrovného?

Na stránke Sociálnej poisťovni je zverejnená žiadosť o ošetrovné, ktorú je potrebné vyplniť a doručiť Sociálnej poisťovni (buď elektronicky alebo osobne). 

Spolu so žiadosťou o ošetrovné je potrebné Sociálnej poisťovni doručiť do konca mesiaca aj „Čestné vyhlásenie“, v ktorom uvediete koľko dní ste dieťa ošetrovali. Čestné vyhlásenie musí podať každý rodič osobitne – sám za seba, a to najneskôr do konca mesiaca, v ktorom si nárokuje na vyplatenie ošetrovného. 

V prípade, že by ste doručili čestné vyhlásenie oneskorene, bude Vám ošetrovné vyplatené neskôr v nasledujúcom termíne, napr. za apríl až v júni.

!POZOR! 

Ako zamestnanec máte povinnosť informovať svojho zamestnávateľa o tom, že si žiadate o OČR.

Ako je to s povinným sociálnym poistením pri ošetrovnom?

V zmysle novely zákona o sociálnom poistení platí, že počas celého obdobia nároku na ošetrovné sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje a ani neplatí. Táto novela predstavuje odchyľku od pôvodnej právnej úpravy, kedy sa povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od 11.-teho dňa prerušovalo. Zmenou je tiež povinnosť zamestnávateľa, ktorý počas koronavírusu nemusí za takéhoto zamestnanca doručiť „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“. 

Tiež povinne poistený živnostník – SZČO, či dobrovoľne nemocensky poistená osoba počas celej doby ošetrovného neplatí povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej koronavírusom, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.skkornhauser@ak-ak.sk

Zmenil sa počas koronavírusu nárok na ošetrovné (OČR) ?
Prejsť na začiatok