Skončenie pracovného pomeru počas koronavírusu – načo si dať pozor?

Skončenie pracovného pomeru DOHODOU

Aj počas koronavírusu je možné skončiť pracovný pomer dohodou. Takáto dohoda musí mať písomnú formu a jedno vyhotovenie Vám musí zamestnávateľ odovzdať. 

Na čo si dať pozor? 

Pandémia koronavírusu predstavuje prekážku na strane zamestnávateľa, ktorý ďalej nie je schopný zamestnancovi prideľovať prácu (jedná sa o tzv. nadbytočnosť zamestnanca). V prípade nadbytočnosti má zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce povinnosť vyplatiť Vám ako zamestnancovi odstupné. Podmienkou však je, aby bol v Dohode uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, a teda nadbytočnosť zamestnanca. 

Na uvedené si treba dať pozor z toho dôvodu, že Zákonník práce nevylučuje možnosť uzatvorenia Dohody i bez uvedenia dôvodu a v takomto prípade Vám nemusí vzniknuť nárok na odstupné.

Výška odstupného je: 

 1. ak trval pracovný pomer menej ako 2 roky – máte nárok na odstupné vo výške 1x-mesačného zárobku, 
 2. ak trval pracovný pomer viac ako 2 roky a menej ako 5 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 2x-mesačného zárobku,
 3. ak trval pracovný pomer viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 3x-mesačného zárobku,
 4. ak trval pracovný pomer viac ako 10 rokov a menej ako 20 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 4x-mesačného zárobku,
 5. ak trval pracovný pomer viac ako 20 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 5x-mesačného zárobku.

(poznámka: v prípade skončenia pracovného pomeru Dohodou s uvedením dôvodu skončenia pracovného pomeru (nadbytočnosť), máte nárok na vyššie odstupné, ako v prípade výpovede danej zo strany zamestnávateľa – viď nižšie) !!!

Skončenie pracovného pomeru VÝPOVEĎOU

Zamestnávateľ môže rovnako z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca skončiť pracovný pomer aj výpoveďou. Výpoveď musí byť písomná, musí byť doručená Vám ako zamestnancovi a musí v nej byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru.

Čo musí predchádzať výpovedi zo strany zamestnávateľa?

Zamestnávateľ musí prijať písomné rozhodnutie príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. 

Akú výpovednú dobu budem mať? 

 1. ak pracovný pomer trval menej ako 1 rok – výpovedná doba je 1 mesiac,
 2. ak pracovný pomer trval najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov – výpovedná doba je 2 mesiace, 
 3. ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov – výpovedná doba je 3 mesiace.

Výška odstupného je: 

 1. ak trval pracovný pomer viac ako 2 roky a menej ako 5 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 1x-mesačného zárobku,
 2. ak trval pracovný pomer viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 2x-mesačného zárobku,
 3. ak trval pracovný pomer viac ako 10 rokov a menej ako 20 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 3x-mesačného zárobku,
 4. ak trval pracovný pomer viac ako 20 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 4x-mesačného zárobku.

Zákaz výpovede?

Zamestnávateľ Vám v súlade so Zákonníkom práce nesmie dať výpoveď, ak ste na PN, ak ste povolaný na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie, ak ste na rodičovskej alebo materskej dovolenke, resp. Ste v ochrannej dobe počas tehotenstva.

!!POZOR!! 

Dňa 2.4.2020 schválil parmalent novelu Zákonníka práce, ktorou sa rozširujú aj prípady, kedy zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď. Zákaz výpovede sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú na OČR a ktorým bola v súvislosti s mimoriadnou situáciou nariadená karanténa alebo izolácia. Účelom tejto novely je zabezpečiť zamestnancom rovnakú ochranu, aká sa poskytuje zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný.

OKAMŽITÉ skončenie pracovného pomeru

Môže zamestnávateľ skončiť so mnou okamžite pracovný pomer len kvôli koronavírusu? 

NIE. Zamestnávateľovi Zákonník práce umožňuje skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to v prípade, že bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú disciplínu. Koronavírus, preto sám o sebe nie je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer len v striktne uvedených prípadoch v súlade so Zákonníkom práce. Pričom tak zamestnávateľ môže urobiť len do 2-och mesiacov odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel a do jedného mesiaca odkedy sa takýto dôvod na okamžité skončenie stal. Opäť sa vyžaduje písomná forma a povinné uvedie presného dôvodu okamžitého skončenia pomeru. 

Skončenie pracovného pomeru V SKÚŠOBNEJ DOBE

Môže zamestnávateľ skončiť so mnou pracovný pomer v čase koronavírusu, keď som v skúšobnej dobe?

ÁNO. Takéto skončenie pracovného pomeru je platné a zamestnávateľ s Vami môže ukončiť pracovný pomer i bez uvedenia dôvodu (pandémia koronavírusu nemá vplyv na skončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby). 

Ak ste sa ocitli v nepriaznivej situácii spôsobenej koronavírusom a potrebujete poskytnúť právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.sk, kornhauser@ak-ak.sk

Skončenie pracovného pomeru počas koronavírusu – načo si dať pozor?
Prejsť na začiatok