Súd nekoná – čo môžem robiť?

Dlhšie sa nič vo Vašom súdnom konaní nedeje? Neviete, prečo súd nekoná? Prečo nevytýčil pojednávanie? Prečo Vám stále nezaslal podklady od protistrany? Trvá Vaše konanie niekoľko rokov bez  akéhokoľvek výsledku? 

Ako sa môžem brániť proti prieťahom v konaní?

Ak súd skutočne dlhodobo (podľa povahy veci – niekoľko mesiacov či niekoľko rokov) nekoná, máte možnosť žiadať o nápravu nežiaduceho stavu, a to nasledovne: 

1. Sťažnosť na prieťahy v konaní

V prvom rade môžete podať sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní, a to priamo predsedovi súdu. 

Sťažnosť sa podáva v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a je v nej potrebné uviesť:

  • kto ju podáva, 
  • komu je určená, 
  • akej veci sa týka, 
  • mala by obsahovať odôvodnenie, prečo sa podáva,
  • a čoho sa podanou sťažnosťou domáhate.

Ako dlho bude súd o mojej sťažnosti rozhodovať? 

Sťažnosť musí byť vybavená do 60-tich pracovných dní. V prípade, že by súd objektívne uviedol, že je prešetrenie sťažnosti náročné, môže lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. 

Predseda súdu Vás v tejto lehote upovedomí o šetrení a ak považuje Vašu sťažnosť za dôvodnú, uvedie Vám aj opatrenia, ktoré prijal.

2. Ústavná sťažnosť na prieťahy v konaní

V prípade, že súd i napriek podanej sťažnosti ďalej vo Vašej veci nekoná, prípadne ste dostali zamietavé stanovisko od predsedu súdu, máte možnosť podať Ústavnú sťažnosť v zmysle zákona č. 38/1993 Z.z.. 

Tu môžete žiadať od Ústavného súdu, aby uložil nekonajúemu súdu povinnosť konať, resp. v odôvodnených prípadoch môžete žiadať dokonca aj primerané finančné zadosťučinenie. 

Kto môže podať Ústavnú sťažnosť? 

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že nečinnosťou sa porušili jej základné práva alebo slobody. 

POZOR! Pred Ústavným súdom musíte byť vždy povinne zastúpený advokátom.Zastúpený musíte byť hneď od začiatku – teda už pri podaní samotnej sťažnosti na ÚSSR.

Dokedy môžem Ústavnú sťažnosť podať? 

Do 2-och mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu, proti ktorému chcete sťažnosť podať. 

Pripravíme pre Vás: 

  • posúdime stav Vášho konania, pripravíme pre Vás právnu analýzu,
  • v prípade potreby spíšeme a podáme sťažnosť na prieťahy v konaní,
  • v prípade potreby spíšeme a podáme Ústavnú sťažnosť pre prieťahy.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Súd nekoná – čo môžem robiť?
Prejsť na začiatok