Blog

Ako mám správne napísať DAROVACIU ZMLUVU?

Darovacou zmluvou Vy ako darca bezplatne prenecháte alebo sľúbite prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. NAČO SI DAŤ POZOR? Darovaciu zmluva: Musí byť BEZODPLATNÁ. Musíte ju spísať DOBROVOĽNE.  Musíte presne vymedziť PREDMET DARU.  Musí mať PÍSOMNÚ FORMU, ak je predmetom daru nehnuteľnosť!  Musí mať PÍSOMNÚ FORMU, ak je predmetom daru hnuteľná […]

Dedenie

V zmysle slovenského právneho poriadku je možné na území SR dediť buď podľa zákona alebo podľa závetu.  V prípade, že zosnulý (poručiteľ) zanechal pre prípad svojej smrti ZÁVET, má tento prednosť pred dedením zo zákona. Výnimkou je len situácia, kedy zosnulý zahrnul do svojho závetu len časť majetku, resp. niektorý predmet dedičstva (napríklad nehnuteľnosť) v závete nespomenul. V takomto […]

Príspevok pri narodení dieťaťa

Čo je príspevok pri narodení dieťaťa?  Je to jednorazová štátna dávka, ktorú Vám poskytne štát pri narodení dieťaťa.  Mám nárok na príspevok aj ja?  Nárok na príspevok štát poskytuje priamo matke, ktorá si o jeho vyplatenie požiadala.  Žiadosť o priznanie príspevku však môže podať aj otec, a to za splnenia zákonom špecifikovaných výnimočných okolností. Aká je výška príspevku?  829,86- EUR – […]

Chceme sa dohodnúť na rozdelení majetku po ROZVODE!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM„) je možné po jeho zániku vyporiadať viacerými spôsobmi. Jedným z týchto spôsobov je uzatvorenie Dohody o vyporiadaní BSM. Forma Dohody o vyporiadaní BSM             Dohodu o vyporiadaní BSM môžete uzavrieť v akejkoľvek forme, a to tak v ústnej, písomnej ako aj konkludentnej. Písomná forma tejto Dohody sa vyžaduje len v prípade, že je jej predmetom nehnuteľnosť. Z dôvodu […]

Súd nekoná – čo môžem robiť?

Dlhšie sa nič vo Vašom súdnom konaní nedeje? Neviete, prečo súd nekoná? Prečo nevytýčil pojednávanie? Prečo Vám stále nezaslal podklady od protistrany? Trvá Vaše konanie niekoľko rokov bez  akéhokoľvek výsledku?  Ako sa môžem brániť proti prieťahom v konaní? Ak súd skutočne dlhodobo (podľa povahy veci – niekoľko mesiacov či niekoľko rokov) nekoná, máte možnosť žiadať […]

Striedavá starostlivosť – čo je pri nej rozhodujúce?

Striedavá osobná starostlivosť je jednou z foriem úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, ktorú si môžete ako rodičia dobrovoľne dohodnúť v rodičovskej dohode, alebo ju môžete navrhnúť súdu v už prebiehajúcom súdnom konaní. Striedavá osobná starostlivosť (“SOS”) má svoje výhody aj nevýhody. Pri rozhodnutí o zverení dieťaťa do SOS je nevyhnutné zvážiť niekoľko súbežných faktorov, […]

Ako vymôcť peniaze od dlžníka rýchlejšie a lacnejšie?

Viete, čo je to tzv. UPOMÍNACIE KONANIE?  Jedná sa o súdne konanie vďaka, ktorému vymôžete svoje peniaze rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie. Aké sú výhody upomínacieho konania oproti bežne podanej žalobe?  súdny poplatok za podanie návrhu je len vo výške 3% zo žalovanej istiny (v bežnom súdnom konaní by ste zaplatili 6% zo žalovanej istiny) expresné […]

Ako sa určuje otcovstvo dieťaťa?

Rozlišujeme medzi tromi domnienkami: otcovstvo prislúchajúce manželovi matky dieťaťa, súhlasné vyhlásenie rodičov dieťaťa, rozhodnutie súdu o určení otcovstva. Otcovstvo manžela: Je prvou vyvrátiteľnou právnou domnienkou, kedy sa predpokladá, že ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300 dní po jeho zániku alebo po jeho vyhlásení za neplatné, je otcom dieťaťa manžel […]

Príspevok na rozvedeného manžela – máte naňho nárok?

Za trvania manželstva majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorou si zabezpečujú rovnakú životnú úroveň – situácia sa však mení rozvodom manželstva! Kedy mám nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela? Nárok na príspevok na rozvedeného manžela máte, ak sa po rozvode manželstva nie ste schopný sám/ sama živiť. Príspevok slúži na Vašu primeranú výživu a […]

Neplatí mi výživné na dieťa! Čo môžem robiť?

Rodič má povinnosť hradiť výživné na svoje dieťa priamo zo zákona. Táto povinnosť mu vzniká narodením dieťaťa a zaniká až okamihom, kedy sa dieťa je schopné samé živiť. Rodič je povinný hradiť výživné i bez vydaného súdneho rozhodnutia.  Ako si môžem upraviť výživné na dieťa? Výživné na maloleté dieťa môže byť upravené:  rodičovskou dohodou,  alebo […]

Prejsť na začiatok