Blog

10 Tipov – ako (ne)kúpiť kradnuté vozidlo

Uzatvorenie kúpnej zmluvy v režime Obchodného zákonníka V prípade, ž sa neskôr ukáže, že bolo vozidlo „kradnuté“, kúpna zmluva uzatvorená v režime Obchodného zákonníka môže poskytnúť kupujúcemu podstatne silnejšiu ochranu ako kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany by mali vedieť zdôvodniť prečo sa kúpna zmluva uzatvorila práve podľa Obchodného zákonníka, pričom ako dôvod nikdy nemôže byť to, […]

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin?

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred letnými prázdninami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu?  V prípade, že nemáte upravený styk / stretávanie sa s deťmi osobitne aj počas letných prázdnin a máte […]

Vysporiadanie BSM – Nie vždy spravodlivo 50:50!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM“) si môžete vyporiadať viacerými spôsobmi, a to spravidla po jeho zániku. Situácie, kedy si je možné vyporiadať BSM počas trvania manželstva sme riešili v článku: https://www.ak-ak.sk/zrusenie-bsm-pocas-trvania-manzelstva/ . Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo zásady rovnosti podielov manželov, pričom len v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku určené odlišným spôsobom.  […]

8 gramov THC = 12,5 roka väzenia

            Slovenskom v posledných dňoch rezonuje správa o neprávoplatnom odsúdení 26 ročného Róberta Džunka, u ktorého sa malo nájsť cca 8 g marihuany, za čo mu Okresný súd v Košiciach uložil trest odňatia slobody 12,5 roka nepodmienečne.             Z medializovaných informácií vyplýva, že v konkrétnom prípade, ide o zločinnú recidívu, teda osoba už bola v minulosti právoplatne odsúdená za tento […]

Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?

            Mnohým motoristom, resp. prevádzkovateľom motorových vozidiel bol doručený rozkaz  o uložení pokuty za správny delikt spáchaný užívaním vymedzeného úseku cesty vozidlom bez splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky.1 Pokuta tak často nebola uložená vodičovi,  ale vlastníkovi vozidla, pretože prevádzkovateľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla ako držiteľ osvedčenia. Majiteľ vozidla tak musel platiť pokutu napr. za kamaráta, […]

Vydržanie nehnuteľnosti po novom len súdom

            Novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „zákon“) zásadne mení spôsob nadobudnutia vlastníctva  tzv. vydržaním. Po novom vydržanie už nebudú osvedčovať notári, ale výlučne súdy.             Vydržanie je v skratke spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam (stavby, pozemky). Základnou podmienkou pre úspešné vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nepretržitá držba (užívanie) predmetnej nehnuteľnosti po dobu najmenej 10 rokov […]

S exekúciou na krku zabudnite na spoločníctvo alebo konateľstvo!

            Od 01.10.2020 (novela zák. č. 390/2019 Z. z.) nemôže osoba, proti ktorej sa vedie exekúcia založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, nadobudnúť alebo previesť ako spoločník s.r.o. obchodný podiel alebo sa stať konateľom v s.r.o..             Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.             Spoločník v s.r.o. nemôže previesť svoj obchodný […]

Výživné pre nevydatú (slobodnú) matku

Vedeli ste, že otec dieťaťa, za ktorého matka nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 2 rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke v primeranej miere na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Kto si môže požiadať o takéto výživné?   Matka dieťaťa, ktorá dieťa […]

Pracovná zmluva + jej podstatné náležitosti

Viete, aké podstatné náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať?   Pracovná zmluva je upravená v ustanovení § 42 Zákonníka práce. Následné znenie § 43 ods. 1 Zákonníka práce uvádza, ktoré obsahové náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať.  Zamestnávateľ je povinný sa so zamestnancom dohodnúť na:             a) druhu práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma s tým, že pracovná zmluva musí obsahovať aj stručnú charakteristiku […]

Vyššia výmera dovolenky pre rodičov!

Dňa 4.2.2021 parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorou doplnil zmeny prijaté počas uplynulého roka a upresnil doterajšie nejasnosti pri nároku na vyššiu výmeru dovolenky pre rodičov. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1.3.2021. (Čaká sa ešte na podpis prezidentky SR.) Čo musíte splniť, aby ste mali nárok na viac dovolenky? Dnes je základná výmera dovolenky za kalendárny […]

Prejsť na začiatok