Blog

Dovolenka s dieťaťom a súhlas druhého rodiča

Po rozvode manželstva alebo rozpade partnerského vzťahu vyvstávajú pri starostlivosti o maloleté dieťa medzi rodičmi viaceré otázky, kedy rodičia nevedia ako správne postupovať. Jednou z nich sú dovolenky s dieťaťom, resp. krátkodobé pobyty s dieťaťom v zahraničí. Potrebujete, preto vždy predchádzajúci súhlas druhého rodiča alebo sa tento nevyžaduje vôbec? Obaja rodičia sú zákonnými zástupcami maloletého […]

Desatoro kolobežkára

Aká je najvyššia dovolená rýchlosť kolobežky ? Potrebujem na kolobežku vodičák ?  Môžem si na kolobežke vypiť ? Desať najpodstatnejších vecí Vám prezradíme v tomto článku. Osoba vedúca elektrokolobežku sa považuje za vodiča (ak ju tlačí, je chodca) Vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo. Vozidlom sa rozumie aj nemotorové vozidlo. Nemotorovým vozidlom sa rozumie kolobežka s pomocným […]

10 Tipov – ako (ne)kúpiť kradnuté vozidlo

Uzatvorenie kúpnej zmluvy v režime Obchodného zákonníka V prípade, ž sa neskôr ukáže, že bolo vozidlo „kradnuté“, kúpna zmluva uzatvorená v režime Obchodného zákonníka môže poskytnúť kupujúcemu podstatne silnejšiu ochranu ako kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany by mali vedieť zdôvodniť prečo sa kúpna zmluva uzatvorila práve podľa Obchodného zákonníka, pričom ako dôvod nikdy nemôže byť to, […]

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin?

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na tom kde, s kým a koľko budú deti počas letných prázdnin? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred letnými prázdninami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu?  V prípade, že nemáte upravený styk / stretávanie sa s deťmi osobitne aj počas letných prázdnin a máte […]

Vysporiadanie BSM – Nie vždy spravodlivo 50:50!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM“) si môžete vyporiadať viacerými spôsobmi, a to spravidla po jeho zániku. Situácie, kedy si je možné vyporiadať BSM počas trvania manželstva sme riešili v článku: https://www.ak-ak.sk/zrusenie-bsm-pocas-trvania-manzelstva/ . Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo zásady rovnosti podielov manželov, pričom len v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku určené odlišným spôsobom.  […]

8 gramov THC = 12,5 roka väzenia

            Slovenskom v posledných dňoch rezonuje správa o neprávoplatnom odsúdení 26 ročného Róberta Džunka, u ktorého sa malo nájsť cca 8 g marihuany, za čo mu Okresný súd v Košiciach uložil trest odňatia slobody 12,5 roka nepodmienečne.             Z medializovaných informácií vyplýva, že v konkrétnom prípade, ide o zločinnú recidívu, teda osoba už bola v minulosti právoplatne odsúdená za tento […]

Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?

            Mnohým motoristom, resp. prevádzkovateľom motorových vozidiel bol doručený rozkaz  o uložení pokuty za správny delikt spáchaný užívaním vymedzeného úseku cesty vozidlom bez splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky.1 Pokuta tak často nebola uložená vodičovi,  ale vlastníkovi vozidla, pretože prevádzkovateľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla ako držiteľ osvedčenia. Majiteľ vozidla tak musel platiť pokutu napr. za kamaráta, […]

Vydržanie nehnuteľnosti po novom len súdom

            Novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „zákon“) zásadne mení spôsob nadobudnutia vlastníctva  tzv. vydržaním. Po novom vydržanie už nebudú osvedčovať notári, ale výlučne súdy.             Vydržanie je v skratke spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam (stavby, pozemky). Základnou podmienkou pre úspešné vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nepretržitá držba (užívanie) predmetnej nehnuteľnosti po dobu najmenej 10 rokov […]

Prejsť na začiatok